หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยลีนเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Lean Logistics And Supply Chain Management To Maximize Efficiency In The Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยลีนเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร (Lean Logistics And Supply Chain Management To Maximize Efficiency In The Organization)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกกิจการต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้กิจการต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการได้ การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตลอดทั้งกระบวนการที่เชื่อมต่อและบูรณาการกิจกรรมที่มีคุณค่าเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรต่างๆ เห็นความจำเป็นและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งมอบคุณค่าของกิจการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ประสบความสำเร็จ

การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ดีด้วยเทคนิคแนวคิดลีน (Lean Logistics) คือแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้กิจการอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้า เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเป้าหมายกิจการอีกด้วย การวิเคราะห์ การวางแผนและการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง จะช่วยให้กิจการสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากปัญหาตัวอย่างของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกิดการหยุดชะงักโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง(Robustness)ของกิจการที่เป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการและความยืดหยุ่น(Resilience)ต่อปัญหาและอุปสรรคได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นหลังจากนี้เป้าหมายของกิจการในปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกำไร ต้นทุนและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่เป็นเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับกิจการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหตุผลก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับองค์กรในระยะยาว

อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในกิจการความสำคัญอยู่ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนก็เช่นกัน พนักงานทุกคนในทุกระดับมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจในทิศทางขององค์กร เป้าหมายและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็ว เห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน พร้อมทั้งมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้ออกแบบและพัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงเป้าหมายองค์กร คุณค่าความสำคัญของงาน และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ให้เกิดความเข้าใจในงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานให้กับองค์กร ด้วยแนวคิดลีน(Lean Concept) ที่ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูง ต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งสำคัญที่จะทำเสริมสร้างให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น และนำไปสู่การบริการที่ยอดเยี่ยม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ไปพร้อมกับการบริหารด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้


วัตถุประสงค์
เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ด้วยแนวคิดลีน (Lean Logistics)
ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ,และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและลดความสูญเปล่าให้กับกิจการได้
เข้าใจเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฏิบัติงานด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนของงาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในกิจการได้


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ความสำคัญของเป้าหมายและความสำเร็จของกิจการ
2. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าของกิจการ (Value Chain)
3. ทุกคนมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
4. อะไรคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมายที่สำคัญของงานด้านโลจิสติกส์
5. และซัพพลายเชน
6. การจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพด้วยลีน (Lean Logistics)
7. การกำหนดและสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่า (Value) และขจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า (Non-Value)ในกิจการ
8. การค้นหาความสูญเปล่า (8 Wastes) และใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ความเสี่ยงและความท้าทายสำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจากปัจจัยภายในและภายนอก
10. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาและแนวทางการลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชนของกิจการ
11. ทบทวนการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าภายในกิจการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม