หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำขอบเขตของงาน TOR - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำขอบเขตของงาน TOR (Terms of Reference) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุ จัดจ้าง ต่างๆ เพราะเป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอรายละเอียด งบประมาณ และเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตาม TOR ที่กำหนดไว้ เกิดความยุติธรรมในการประเมินผู้ได้รับการคัดเลือก
การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ TOR ที่ดี ทำให้ผู้จัดทำ TOR สามารถจัดทำขอบเขตของงาน TOR ได้อย่างครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ของ TOR แต่ละประเภท เช่น.....
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างทั่วไป)
       ขอบเขตของงาน TOR (จัดซื้อทั่วไป)
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างที่ปรึกษา)
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างควบคุมงาน)
     (เป็นต้น)
เทคนิคการเขียนรายละเอียดของ TOR (Specs) ไว้อย่างรัดกุม จะช่วยทำให้ TOR มีคุณภาพและสามารถเปิดกว้างให้องค์กรได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมที่สุด ได้ราคาสินค้า/บริการที่อยู่ในงบประมาณเกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทำงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนและเข้าใจ การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียน TOR ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบ TOR ของตัวเอง (พอสังเขป) จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองทำให้นำไปใช้ปรับปรุง TOR ให้มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเขียนรายละเอียด (Specification) ให้ตรงตามจุดประสงค์ เปิดกว้าง และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้จัดทำ TOR ในรูปแบบต่างๆ มองเห็นความเหมือนและความต่างของ TOR แต่ละประเภทอย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ TOR
       ความหมายของ TOR (Terms of Reference)
       ความสำคัญของร่าง TOR
       องค์ประกอบเบื้องต้นที่ต้องมีใน TOR
       คุณลักษณะของ TOR ที่ดี
       Workshop : สรุปหัวใจสำคัญของ TOR ด้วยตัวเอง
เทคนิคและแนวทางการเขียน TOR เบื้องต้น
       กำหนดประเภท TOR ให้ชัดเจน
       ออกแบบหัวข้อให้ครอบคลุมเนื้อหา
       การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นก่อนจัดทำ TOR
       การเขียนรายละเอียดให้สอดคล้องกฎ-ระเบียบ
       การประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
       กิจกรรม : การออกแบบ TOR ของตัวเอง (พอสังเขป)
เทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specs) ที่มี
       กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยทั่วไป
       ความสะดวกในการจัดหาและดำเนินการ
       ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานของหน่วยงาน
       เปิดกว้างในการแข่งขันด้านราคาให้ผู้ประกอบการ
       ประเมินรายละเอียดของ TOR ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
       กิจกรรม : การกำหนด Specs ของตัวเอง (พอสังเขป)
การประยุกต์ใช้ การร่างขอบเขตของงาน TOR แบบต่างๆ
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างทั่วไป)
       ขอบเขตของงาน TOR (จัดซื้อทั่วไป)
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างที่ปรึกษา)
       ขอบเขตของงาน TOR (จ้างควบคุมงาน)
       Workshop : การวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างของ TOR แบบต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร