หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำผืนผ้าใบทางธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas - หลักสูตร 3 วัน

(Business Canvas)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การจัดทำผืนผ้าใบทางธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะมีการทำธุรกิจกันมาแล้ว หรือที่จะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจกันใหม่นั้น ประการที่สำคัญ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน ต่างต้องคิดแผนธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องให้เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้
   ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่จะให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีโมเดลทางธุรกิจ Model ทางธุรกิจหนึ่งที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการเอง หรือ ผู้บริหาร สามารถทำให้รู้จักลูกค้าได้ดีขึ้น รู้ความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ชัดเจน พร้อมสามารถจัดสรร หรือ สรรหาสินค้าหรือบริการ ที่สามารถมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างที่ต้องการ พร้อมสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ สรรหาแหล่งทรัพยากรที่สำคัญๆ เพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการที่ดีได้ โมเดลที่ตอบโจทย์นี้ได้ คือ Business Model Canvas

เป้าหมายของการอบรม
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจโมเดลในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและราบรื่น
2. เพื่อให้เข้าใจในความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
3. สามารถเข้าใจในกระบวนการสรรหาคุณค่าที่ดี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตลอดเวลา
4. สามารถทราบถึงการสร้างความสัมพันธ์ทีดี และช่องทางการติดต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถสรรหาแหล่งทรัพยากรที่สำคัญได้
6. สามารถสรรหาพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้งานภาพรวมสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี
7. สามารถออกแบบกิจกรรมงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เข้าใจในการซึ่งรายได้ และ การคิดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Mind Set Work shop & Group Coaching เพื่อปรับกระบวนการกรอบความคิดให้มีลักษณะ Growth Mind Set
2. หลุมพรางกับดักความคิด Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ความจำเป็น และไม่จำเป็นของการมี Model ในการดำเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างไร
3. ความหมาย ของ Business Model Canvas
4. ความหมายและส่วนประกอบทั้งเก้า Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละช่องของโมเดล Canvas
5. เทคนิค
5 ขั้นในการเขียนโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโมเดลบนผืนผ้าใบ
6. Design Thinking Work shop & Group Coaching กระบวนการการคิด เพื่อนำไปสู่การค้นพบประเด็นปัญหาหรือความจำเป็น หรือ ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ เพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
7. Value Proposition Canvas คืออะไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Business Model Canvas อย่างไรบ้าง
8. ทำความเข้าใจและความคิดของลูกค้าด้วยแผนภาพเจาะใจ และแผนภาพคุณลักษณะชองลูกค้า Work shop & Group Coaching แผนภาพเจาะใจ ให้โอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ โดยพิจารณาลูกค้าต้องทำความเข้าใจถึงคำว่า ความเจ็บปวด ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ้น
9. แผนภาพคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และสินค้า
10. อธิบายแต่ละช่องอีก 7 ช่อง Work shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของแต่ละช่อง และเพื่อเชื่อมไปสู่การบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
11. สภาพแวดล้อมปัจจัยของโมเดล Business Model Canvas
12. การประเมินโมเดลธุรกิจหลังดำเนินการ

แนวทางในการอบรม
 บรรยาย 40% Workshop 60%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานตั้งแต่ผู้บริหารขึ้น

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Business Model CanvasMindsetThinking

แสดงความคิดเห็น