หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำรายงานด้วย Excel และนำเสนอให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Presentation with Report by Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำรายงานด้วย Excel และนำเสนอให้โดนใจ (Effective Presentation with Report by Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดทำรายงานให้น่าสนใจพร้อมการนำเสนอให้โดนใจ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน จะขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปไม่ได้
      "การจัดทำรายงานดี นำเสนอไม่ดี _ _ _ _ ผู้ฟังเข้าใจ แต่ไม่สนใจ"
      "การจัดทำรายงานไม่ดี นำเสนอได้ดี _ _ _ _ ผู้ฟังประทับใจ แต่เอาไปใช้ไม่ได้"
      "การจัดทำรายงานได้ดี นำเสนอแล้วโดนใจ _ _ _ _ ผู้ฟังได้รับประโยชน์ครบถ้วน"
โปรแกรม Excel มีคุณสมบัติเด่น ๆ ในการจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจสร้างความหลากหลายของรายงาน ทำให้ผู้ฟังเห็นความชัดเจนของข้อมูลในเชิงรูปภาพ เกิดความเข้าใจง่าย และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
 
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ โดยมีรายงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Excel จะช่วยทำให้จูงใจให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและคล้อยตามแนวความคิดของผู้นำเสนอได้และสามารถตอบข้อซักถามได้ด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลสร้างเป็นรูปภาพด้วยโปรแกรม Excel ได้ทันที เกิดความยืดหยุ่นในการนำเสนอให้ตรงประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานที่เกิดจากโปรแกรม Excel ได้อย่างหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ Feature & Function ของโปรแกรม Excel ในการจัดทำรายงานได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ โดยการใช้รายงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Excel จนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ ในการนำเสนอรายงานในสถานการณ์ต่างๆของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การจัดทำรายงานให้น่าสนใจด้วย Excel
     การเรียนรู้และเข้าใจโปรแกรม Excel เบื้องต้น
     โปรแกรม Excel ทำรายงานอะไรได้บ้าง ?
     รูปแบบรายงานประเภทต่างๆ
     เทคนิคการเปลี่ยนข้อมูลเป็นรูปภาพ
     การสร้าง Data Visualization ด้วย Excel
     กิจกรรม: การจัดทำรายงานด้วย Excel
เทคนิคการสร้างภาพกราฟฟิกกับข้อมูล Excel
     วาดภาพกราฟฟิกรูปร่างต่างๆ ด้วย Excel
     การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ Smart Art
     รูปภาพกับงานของ Excel
     การประยุกต์ใช้รูปภาพแบบอื่นๆ
     กิจกรรม: การจัดทำรายงานด้วยรูปภาพ
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
     องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
     หลักการนำเสนอที่ดี
     เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
     การออกแบบการนำเสนอ (Canvas Presentation)
     Role Playing: เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
การประยุกต์ใช้รายงานจาก Excel เพื่อการนำเสนอ
     การนำเสนอรายงานในที่ประชุม
     การนำเสนอรายงานพร้อมเรื่องเล่า (Storytelling)
     การนำเสนอรายงานด้วย A3 Report
     การนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
     Role Playing: การนำเสนอด้วยรายงานจาก Excel
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม