หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะสายอาชีพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Competency based Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะสายอาชีพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร (Competency based Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 Competency based Management 
       ความหมาย 
       ความสำคัญ
       องค์ประกอบ 
การเชื่อมโยง Competency กับส่วนต่างๆของงานบริหารบุคคล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ competency 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ competency แต่ละประเภทในองค์กรได้ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเชื่อมโยงcompetency กับส่วนต่างๆของงานบริหารบุคคลและนำ competency ไปใช้ในองค์กรได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ประโยชน์ของการทำ Competency ในองค์กร
Core, Managerial และ Functional Competency
       ความหมายและความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท 
การทำ Competency dictionary 
การทำ Competency Behavioral Indicator and Proficiency Level 
การนำ Competency ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนต่างๆ 
       Competency based Recruitment and Selection 
          - Competency based Interview Technique 
       Competency based Training and Development
          - Individual Development Plan
          - Leadership Program 
       Competency based Performance Management 
          - Goal setting, KPI
          - Behavior Assessment 
       Competency based Career Development 
          - Career Development & Job Rotation 
          - Talent Management & Succession Planning

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 จะมีกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริงของบริษัทที่เคยทำและเป็นที่ปรึกษาด้านนี้มาแลกเปลี่ยน

แนวทางการฝึกอบรม
Two ways communication, เน้นทำ workshop, เน้น practice และสามารถนำกลับไปปฎิบัติได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม