หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารงานฝึกอบรมต้องรู้ และเข้าใจธรรมชาติของคน องค์กร การแข่งขัน และความต้องการขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด หรือเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และหากผู้ทำหน้าที่จัดฝึกอบรมไม่สามารถฝึกอบรมและพัฒนาคนให้สนองความต้องการขององค์กรและธุรกิจได้ ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้ หลักสูตรฝึกอบรมจึงสำคัญที่เป็นทั้งความต้องการ (want) และความจำเป็น (need) นักฝึกอบรมจึงต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าองค์กรต้องการและมีความจำเป็นด้านไหนที่จะพัฒนาคนได้ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการจัดฝึกอบรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Road Map  การพัฒนาบุคลากร 
ความหมาย ความสำคัญ  ของงานฝึกอบรม 
นโยบาย หรือความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร 
การสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์ผลสำรวจ และแยกเป็นความจำเป็น (need) กับความต้องการ (want) 
การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีและงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน 
การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 
การจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี 
การประเมิน และติดผลการฝึกอบรม 
ถาม-ตอบ

แนวทางในการฝึกอบรม
  บรรยาย/Work shop/ถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ไม่เกินรุ่นละ 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม