หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหารงานฝึกอบรมต้องรู้ และเข้าใจธรรมชาติของคน องค์กร การแข่งขัน และความต้องการขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด หรือเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และหากผู้ทำหน้าที่จัดฝึกอบรมไม่สามารถฝึกอบรมและพัฒนาคนให้สนองความต้องการขององค์กรและธุรกิจได้ ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้ หลักสูตรฝึกอบรมจึงสำคัญที่เป็นทั้งความต้องการ (want) และความจำเป็น (need) นักฝึกอบรมจึงต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าองค์กรต้องการและมีความจำเป็นด้านไหนที่จะพัฒนาคนได้ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการจัดฝึกอบรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Road Map  การพัฒนาบุคลากร 
ความหมาย ความสำคัญ  ของงานฝึกอบรม 
นโยบาย หรือความต้องการขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร 
การสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์ผลสำรวจ และแยกเป็นความจำเป็น (need) กับความต้องการ (want) 
การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีและงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน 
การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 
การจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี 
การประเมิน และติดผลการฝึกอบรม 
ถาม-ตอบ

แนวทางในการฝึกอบรม
  บรรยาย/Work shop/ถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ไม่เกินรุ่นละ 30 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Road Mapพัฒนาคนการพัฒนาบุคลากร

แสดงความคิดเห็น