หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Career path Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนตำแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร”ไว้
        หลักสูตร การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เน้นการทำกิจกรรมเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคคลากรโดยยึดหลักความสอดคล้องขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของ Career path คืออะไร
2. องค์ประกอบของการพัฒนา Career path
3. การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
4. รูปแบบของ Career path Management ให้เหมาะกับองค์กร
5. ประโยชน์ของการจัดทำ Career path
6. ความสำคัญ career path กับ Career Development
7. รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดการ Talent Management
8. Workshop การเติบโตของพนักงานตาม Career path
9. ภาคปฏิบัติ เทคนิคการทำ Career path ในแต่ละรูปแบบขององค์กร
10. สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หลักของการโค้ช การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning) และนำเสนอผลงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม