หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Career path Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนตำแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กับบุคลากร”ไว้
        หลักสูตร การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เน้นการทำกิจกรรมเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคคลากรโดยยึดหลักความสอดคล้องขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของ Career path คืออะไร
2. องค์ประกอบของการพัฒนา Career path
3. การบริหารดาวเด่น (Talent Management)
4. รูปแบบของ Career path Management ให้เหมาะกับองค์กร
5. ประโยชน์ของการจัดทำ Career path
6. ความสำคัญ career path กับ Career Development
7. รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดการ Talent Management
8. Workshop การเติบโตของพนักงานตาม Career path
9. ภาคปฏิบัติ เทคนิคการทำ Career path ในแต่ละรูปแบบขององค์กร
10. สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หลักของการโค้ช การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning) และนำเสนอผลงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความก้าวหน้าในอาชีพCareer Pathการบริหารดาวเด่น

แสดงความคิดเห็น