หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
(How to strategies plan and action plan efficiently)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ (How to strategies plan and action plan efficiently)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความสำเร็จขององค์กรต้องเริ่มต้นมาจากการกำหนดกลยุทธ์ที่กว้างไกล และ เป้าหมายที่ชัดเจนดังนั้นผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายรวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจร่วมกันจนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณ ที่ได้มีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน 
   หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน และกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ สู่แนวทางการบริหารสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ประสานสอดคล้องร่วมกัน และรู้จักเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กร ได้ตลอดจนการควบคุมแผนปฏิบัติงานด้วยงบประมาณที่มีประสิทิภาพ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือใน การจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กร ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มีความรู้และเทคนิคของการบริหารจัดการสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทาง การนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ 
ความหมายของกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์
ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT AnalysisและFive Force Model 
       การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
       แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน 
       แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard 
       ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard 
       การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) 
       การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI) 

การจัดทำงบประมาณอัตรากำลังคนของหน่วยงาน 
       การวิเคราะห์งาน และคำบรรยายลักษณะงาน 
       เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนของหน่วยงาน 
       การบริหารอัตรากำลังภายในหน่วยงาน 
       การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย

การวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ 
       ประโยชน์ของการวางแผนและควบคุมกำไร 
       หลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ และความหมายของงบประมาณ 
       การบริหารงบประมาณ 
       ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ 
       ประโยชน์ของการใช้งบประมาณ 

การแปลงแผนปฏิบัติการสู่การจัดทำงบประมาณ 
       แหล่งที่มาของงบประมาณ 
       แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณโครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ 
       การคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ 

การบริหาร การควบคุมและการประเมินผล แผนการปฏิบัติงาน 
       แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด 
       การประเมินผลงาน 
       การเชื่อมโยงผลการปฎิบัติงานกับค่าตอบแทน
 

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
ฝึกวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate Strategy, Business Strategy, Function Strategy) 
ฝึกปฎิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
การจัดทำงบประมาณอัตรากำลังคนและงบประมาณของหน่วยงาน


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม