หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Training Program Road Map)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Training Program Road Map)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเชิงปฏิบัติงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง วัดผลลัพธ์จากการลงทุนได้ (Return On Training Investment) เป็นกระบวนการออกแบบที่ให้สอดคล้องกับ “โปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model”
          • 10% ____ Self Learning
          • 20% ____ Learning by Others
          • 70% ____ Learning by Experience
 คุณลักษณะของโปรแกรมฝึกอบรม มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามจุดประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (People Development) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของโปรแกรมที่แตกต่างกัน ทำให้การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และคำนึงถึงกลุ่มผู้เรียนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ เช่น.....การดำเนินการฝึกอบรมโดยการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง Online และ Offline พร้อมมีกระบวนการติดตามผลการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจร ก็จะทำให้โปรแกรมฝึกอบรมรูปแบบ Blended Learning มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุดด้วย 6 Step Learning Model 
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง ให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน นำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองและกลุ่มผู้เรียน แล้วเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมผสมผสาน Blended Learning ของตัวเอง ด้วย 6 Step Learning Model แล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละโปรแกรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย สามารถยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆอย่างมืออาชีพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมฝึกอบรมที่ออกแบบไว้ เพราะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
      หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
      สิ่งที่คาดหวังในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
      ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรม
      โมเดลการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model
      Workshop : การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
      การจัดทำโปรแกรมตามสมรรถนะ (Competency Gap)
      การจัดทำโปรแกรมการพัฒนาเฉพาะกลุ่ม (Development Program)
      การจัดทำโปรแกรมสอดคล้องในทุกระดับ (Cascade Program)
      หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะ (Competency) กับหลักสูตร/โปรแกรม
      กิจกรรม : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมของตัวเอง
การออกแบบ Blended Learning ด้วย 6 Step Learning Model
      การจัดทำคลิปวิดีโอ (Micro Learning)
      ดำเนินการสอนด้วย Classroom/Virtual Classroom
      การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมด้วย Group Coaching/Clinic
      การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor
      การนำเสนอโครงการปฏิบัติงาน (Project Presentation)
      การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow up)
      กิจกรรม : การออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง
การประเมินและแนวทางการวัดผลลัพธ์ (Return On Training Investment)
      การวัดผลลัพธ์ความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge/Skill)
      การวัดผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้วยหน่วยวัดต่างๆ (10%)
      การวัดผลลัพธ์การเรียนร่วมกับผู้อื่น (20%)
      การวัดผลลัพธ์การทำโครงการพัฒนาต่างๆ (70%)
      กิจกรรม : การวัดผลลัพธ์ตามแนวทาง 70:20:10 Learning Model
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ