หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Training Program Road Map)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Training Program Road Map)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเชิงปฏิบัติงาน สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง วัดผลลัพธ์จากการลงทุนได้ (Return On Training Investment) เป็นกระบวนการออกแบบที่ให้สอดคล้องกับ “โปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model”
          • 10% ____ Self Learning
          • 20% ____ Learning by Others
          • 70% ____ Learning by Experience
 คุณลักษณะของโปรแกรมฝึกอบรม มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามจุดประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (People Development) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของโปรแกรมที่แตกต่างกัน ทำให้การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และคำนึงถึงกลุ่มผู้เรียนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ เช่น.....การดำเนินการฝึกอบรมโดยการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง Online และ Offline พร้อมมีกระบวนการติดตามผลการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจร ก็จะทำให้โปรแกรมฝึกอบรมรูปแบบ Blended Learning มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุดด้วย 6 Step Learning Model 
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการออกแบบและจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง ให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน นำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองและกลุ่มผู้เรียน แล้วเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมผสมผสาน Blended Learning ของตัวเอง ด้วย 6 Step Learning Model แล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละโปรแกรม
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย สามารถยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆอย่างมืออาชีพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมฝึกอบรมที่ออกแบบไว้ เพราะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม
      หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
      สิ่งที่คาดหวังในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
      ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรม
      โมเดลการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model
      Workshop : การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
      การจัดทำโปรแกรมตามสมรรถนะ (Competency Gap)
      การจัดทำโปรแกรมการพัฒนาเฉพาะกลุ่ม (Development Program)
      การจัดทำโปรแกรมสอดคล้องในทุกระดับ (Cascade Program)
      หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะ (Competency) กับหลักสูตร/โปรแกรม
      กิจกรรม : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมของตัวเอง
การออกแบบ Blended Learning ด้วย 6 Step Learning Model
      การจัดทำคลิปวิดีโอ (Micro Learning)
      ดำเนินการสอนด้วย Classroom/Virtual Classroom
      การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมด้วย Group Coaching/Clinic
      การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor
      การนำเสนอโครงการปฏิบัติงาน (Project Presentation)
      การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow up)
      กิจกรรม : การออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง
การประเมินและแนวทางการวัดผลลัพธ์ (Return On Training Investment)
      การวัดผลลัพธ์ความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge/Skill)
      การวัดผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้วยหน่วยวัดต่างๆ (10%)
      การวัดผลลัพธ์การเรียนร่วมกับผู้อื่น (20%)
      การวัดผลลัพธ์การทำโครงการพัฒนาต่างๆ (70%)
      กิจกรรม : การวัดผลลัพธ์ตามแนวทาง 70:20:10 Learning Model
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร