หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน - หลักสูตร 1 วัน
(5S for Office)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน (5S for Office)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
          5ส เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 5ส เป็นสิ่งที่ทุกคนสามรถทำได้โดยเฉพาะในสำนักงาน หลายคนอาจมองข้ามว่าการทำ 5ส ทำให้เสียเวลาหรือในหน่วยงานของตนยังมองว่าพื้นที่มีความคับแคบการจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานไม่เพียงพอ
          หลักสูตร การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน (5S for Office) เน้นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายโดยให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และทำกิจกรรม 5ส บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมภายในสำนักงานเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำ 5ส
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆของ ส แต่ละตัวนำประยุกต์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดคุณภาพของงานและความอยู่รอดขององค์กรในยุค 4.0
Concept แก่นของ 5ส แต่ละตัว
Workshop 1 กิจกรรมสร้างทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแก่นแท้ 5ส
เสาหลักของ 5ส ในส่วนของงาน Office
Process กระบวนการทำ 5ส แต่ละตัวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานใน Office
Workshop 2 กิจกรรมการการค้นหาจุดที่ต้องทำ 5ส ในหน่วยงานตนเอง
การประเมินความสำเร็จของ 5ส ในแต่ละขั้นตอน
การใช้หลักการ Coaching ในการ Implement กับการทำ 5ส ในส่วนสำนักงาน
Workshop 13 กิจกรรม Coaching Game by Points of you ในการทำ 5ส และการติดตามประเมินผล ก่อนทำ-หลังทำ
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานในส่วนของ Office หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม