หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ Competency ทั้งองค์กรและนำ Competency มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร - หลักสูตร 1 วัน
(Competency for Organization development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ Competency ทั้งองค์กรและนำ Competency มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร (Competency for Organization development)

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        สมรรถนะหรือ Competency คือรูปแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ หากองค์กรมีการกำหนด Competency หลัก รวมทั้ง Competency ในงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม รวมทั้งมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์กรสามารถร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะที่ต้องการ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในทุกด้าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ Competency ประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์และกำหนด Competency ในแต่ละงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถจัดทำ Competency และนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาบุคลากรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของ Competency
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด Competency และประโยชน์ของ Competency
การกำหนด Competency ประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา Core Competency
      อบรม สัมมนา Managerial Competency
      อบรม สัมมนา Functional Competency หรือ Job Competency
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Competency
      อบรม สัมมนา การกำหนด Core Competency
      อบรม สัมมนา จำนวน Core Competency
      อบรม สัมมนา สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร
      อบรม สัมมนา ประชุมอภิปรายเพื่อกำหนด Core Competency
      อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้
การจัดทำ Managerial Competency และ Functional หรือ Job Competency
      อบรม สัมมนา กำหนดความคาดหวังของงานในตำแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก บทบาท
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ Knowledge Skill Attribute
      อบรม สัมมนา ระบุ KSA ในการตาราง Competency ของตำแหน่งนั้น ตรวจสอบความถูกต้อง
หลักเกณฑ์การแบ่ง Competency แต่ละระดับ

Workshop
การนำ Competency มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา การคัดเลือกพนักงาน
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง
      อบรม สัมมนา การบริหารผลตอบแทน
ปัญหาในการนำ Competency มาใช้และแนวทางแก้ไข
สรุปประเด็นการเรียนรู้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยาย เรียนรู้ ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop และ Brain Storming Group Discussion and presentation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการตั้งคำถามจากการโค้ช เพื่อการทบทวนประเด็นความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม