หลักสูตรฝึกอบรม การจัดลำดับความสำคัญของงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Piority Setting)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การจัดลำดับความสำคัญของงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุวัตถุ ประสงค์นั้นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของการตกลงใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร จะทำเมื่อใด จะทำอย่างไร และใครจะเป็นผู้ทำ การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ทุกระดับ และไม่ได้หมายความว่าการจัดเวลาเพื่องานเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดลำดับเวลาให้กับชีวิต เพราะองค์ประกอบของชีวิตมีหลายประการ เช่น การทำงาน ความสุขส่วนตัว ครอบครัว และสังคม การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานที่ดีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงภัยและยัง สามารถขจัดความสิ้นเปลืองต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
   หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น ทำงานสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อนำท่านก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จมากขึ้น และที่สำคัญยิ่งคือ...จะมีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่อยากทำมากขึ้นอีกด้วย “Work Smart …not only Work Hard…”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เวลากับความสำเร็จในการทำงาน 
ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม 
วิธีจัดการ บริหารเวลา และการวางแผนงาน 
          การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
          การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
          การจัดแบ่งเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น 
การวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด 
ฝึกปฏิบัติวางแผนเวลาและจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารเวลาการวางแผนPiority

แสดงความคิดเห็น