หลักสูตรฝึกอบรม การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การประเมินความเสี่ยงตามหลักสูตรนี้ เป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงในการทำงานตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นไปที่ความไม่แน่นอนของตัวแปรทางธุรกิจและการแข่งขัน ส่วนการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะเน้นไปที่โอกาสเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่สายการปฏิบัติงานหรือโอกาสเกิดอันตรายภายในองค์กร ความเสี่ยงเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่การไม่รับรู้ถึงความเสี่ยงหรือภัยที่ซ่อนอยู่นับเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง สารเคมี เครื่องจักร ไฟฟ้า การผลิต การประกอบ การบรรจุ การขนส่ง จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อันตรายและจุดเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของงานได้
3. เพื่อให้สามารถหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันอันตรายของงานได้
4. เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

หัวข้อการบรรยาย
1. การชี้บ่งอันตราย
     - 1.1 ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 เรื่องการวางแผน (การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส)
     - 1.2 แนวทางในการหาแหล่งอันตราย
     - 1.3 วิเคราะห์ลักษณะการหาแหล่งอันตราย
2. การประเมินความเสี่ยง อธิบาย WI
3. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง เอกสารที่ใช้
     - 3.1 รายงานการชี้บ่งอันตราย
     - 3.2 รายงานการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
     - 3.3 ทะเบียนสรุปการจัดการความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
4. แผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 60% Workshop 40%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงจากอันตราย

การประเมินความเสี่ยงจากอันตราย

การประเมินความเสี่ยงจากอันตราย


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม