หลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effectiveness QCC activity organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activity organization)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง 
   แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม QCC ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือ QC Story เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม QCC ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว
   การใช้กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม QCC ภายในองค์กร
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ ภายในองค์กร
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลุ่มกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดความรู้ ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QCC 
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ การจัดตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรม QCC ในองค์กร
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานดำเนินกิจกรรม QCC ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
วิธีการการลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
วิธีการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล 
ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC
ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการให้คำปรึกษา
แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและการเป้นที่ปรึกษา
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop1 การเข้าใจต่อการมองปัญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มคน 
Workshop2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการดำเนินกิจกรรม QCC 
Workshop3 วิธีการและองค์ประกอบในการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ
Workshop4 เทคนิคการนำเสนอผลงาน QCC
หลักการทำงานเป็นทีม 
เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการเสนอผลงาน 
PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC 
ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
ตัวอย่างกิจกรรม QCC Workshop5 การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง 
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินกิจกรรม QCC ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ และจัดการดำเนินงานกลุ่ม QCC ภายในองค์กรได้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม