หลักสูตรฝึกอบรม การดึงศักยภาพด้วยการใช้จุดแข็ง Top5 - หลักสูตร 1 วัน
(Unleash Your Potential with Strengths Top5)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Group Coaching and Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การดึงศักยภาพด้วยการใช้จุดแข็ง Top5 (Unleash Your Potential with Strengths Top5)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การค้นพบจุดแข็งของตัวเองด้วยเครื่องมือการประเมินผลของ Gallup ทำให้เราสามารถเลือกใช้จุดแข็ง (Strengths) ของเราในการดึงศักยภาพ (Potential) ของตัวเองได้ นำสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ด
การเลือกใช้จุดแข็งให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้แนวทางปฏิบัติของเราง่ายเป็นธรรมชาติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่


แนวทางดำเนินการด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Group Coaching & Practices) ทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความอิสระในการสร้างการเรียนรู้ใน Style ของตัวเอง มีความรู้สึกอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้เรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวเอง ได้แนวความคิดที่หลากหลาย สู่การพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำ ชี้แนะ ดูแล จากวิทยากรและโค้ชที่คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง ที่เกิดจากการตระหนักรู้ในการฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
9.00-10.30 น.
     รายละเอียดดำเนินการ
          • การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งของตัวเอง (Top5)
          • การแลกเปลี่ยนจุดแข็งซึ่งกันและกัน
          • การบอกเล่าประสบการณ์การใช้จุดแข็งของตัวเอง
              - กิจกรรม : การเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองด้วยการใช้จุดแข็งได้

10.30-10.45 น.
     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.
     รายละเอียดดำเนินการ
          • คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด
          • ปลดล็อคข้อจำกัดของเมฆ 4 ก้อน
          • เทคนิคการเปลี่ยนมุมมอง (Reframing)
              - กิจกรรม : การปลดล็อคข้อจำกัดโดยใช้จุดแข็งของตัวเอง
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนเลือกใช้จุดแข็งในการแก้ปัญหาของตัวเอง

12.00-13.00 น.
    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.
    รายละเอียดดำเนินการ
          • การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
          • (Growth Mindset)
          • การทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย
          • (Proactive Working)
          • การจัดการปัญหา/อุปสรรค
          • (Problem Solving)
              - กิจกรรม : การใช้จุดแข็งจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนมีแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้จุดแข็งของตัวเอง

14.30-14.45 น
     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.
    รายละเอียดดำเนินการ
          • เทคนิคการผสมจุดแข็งของตัวเอง
          • กระบวนการโค้ชจุดแข็งของตัวเอง
              - กิจกรรม : การโค้ชจุดแข็งของตัวเอง
           ผลลัพธ์ที่เกิด
          • ผู้เรียนสามารถใช้จุดแข็งของตัวเองได้ทุกเป้าหมาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม