หลักสูตรฝึกอบรม การดึงศักยภาพด้วยพลังจุดแข็ง - หลักสูตร 1 วัน
(Unleash Your Potential with Strengths)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การดึงศักยภาพด้วยพลังจุดแข็ง (Unleash Your Potential with Strengths)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การค้นพบจุดแข็ง การเลือกใช้จุดแข็ง การนำจุดแข็งสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมเป็นกระบวนการดึงศักยภาพของตัวเองด้วยพลังของจุดแข็งอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดพลังงานที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้นๆอย่างอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพสูง เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
  การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานด้วยพลังจุดแข็ง สามารถใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่น ดังนี้...
      การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น (Name it)
      การเห็นรูปแบบความสำเร็จ (Claim it)
      การมุ่งเป้าหมายด้วยพลังจุดแข็ง (Aim it)
  การทำงานเป็นทีมด้วยจุดแข็ง 4 กลุ่ม (Strength Domain) ทำให้เกิดพลังเสริมซึ่งกันและกันภายในทีม (Synergy) เพราะจุดแข็งทั้ง 34 ตัว ใน 4 กลุ่ม จะถูกเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมภายในทีมทำงานแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เลือกคนที่ใช่กับงานที่สอดคล้องสร้างผลลัพธ์ให้กับทีม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ค้นหาจุดแข็ง Top 5 ของตัวเองและเข้าใจจุดแข็ง Top 5 ของผู้อื่น มองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการใช้จุดแข็งของตัวเอง ดึงศักยภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาจุดแข็งของตัวเองให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของตัวเอง เกิดความสุขในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การทำงานเป็นทีมเวิร์คในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งด้วยตัวเอง (Name it)
      รู้จักตัวเองด้วยจุดแข็ง Top 5 ของเรา
      เข้าใจผู้อื่นด้วยจุดแข็ง Top 5 ของเขา
      จุดแข็งที่เหมือนกันกับความแตกต่าง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็ง Top 5
การค้นหารูปแบบการทำงานด้วยจุดแข็งของตัวเอง (Claim it)
      จุดแข็งที่ใช้บ่อยในการทำงาน
      จุดแข็งที่ใช้เพิ่มขึ้นได้อีก
      ค้นหารูปแบบความสำเร็จของตัวเอง
      การผสมการใช้จุดแข็งสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศ
      กิจกรรม : การค้นหารูปแบบความสำเร็จ
การดึงศักยภาพของตัวเองด้วยจุดแข็งสู่เป้าหมาย (Aim it)
      ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
      การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
      การเรียนรู้และเข้าใจเมฆ 4 ก้อน
      การดึงศักยภาพด้วยจุดแข็งของตัวเอง
      กิจกรรม : กระบวนการใช้จุดแข็งสร้างผลลัพธ์
การทำงานเป็นทีมด้วยจุดแข็ง 4 กลุ่ม (Strength Domain)
      การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งกลุ่มการปฏิบัติ (Executing)
      การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งกลุ่มการจูงใจ (Influencing)
      การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งกลุ่มการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)
      การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งกลุ่มกลยุทธ์ (Strategic)
      กิจกรรม : จับกลุ่มการใช้จุดแข็งร่วมกันเป็นทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง