หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 - หลักสูตร 1 วัน
(Internal Quality Audit IATF 16949:2016)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 (Internal Quality Audit IATF 16949:2016)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
    การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปใช้ในระบบคุณภาพที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน กำจัดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและปัญหาที่สาเหตุ เพื่อใช้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามมาตรฐาน ISO 19011 : 2018 การตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016 เป็นกระบวนการตรวจระบบความเป็นอิสระ การจัดทำเป็นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคุณภาพมีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรได้หรือไม่
    การตรวจติดตามภายใน เน้นการฝึกปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน การระดมสมอง การรายงาน การแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO IATF 16949 : 2016

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ทบทวนข้อกำหนด IATF 16949 :2016
2. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ "System Audit"
3. ประเภทของการตรวจประเมิน
4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
5. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
    • แนวทางของการพิจารณาการทำงานเป็นกระบวนการ
    • วงจร Plan-Do-Check-Act
    • แนวความคิดเรื่องความเสี่ยง
7. ตรวจสอบเอกสารและเตรียม Audit checklist
8. เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
    • System Audit
    • Process Audit
    • Product Audit
9. ปิดประชุมการตรวจติดตาม และแจ้งข้อบกพร่อง
10. การเขียนรายงานการตรวจประเมินและรายงานความไม่สอดคล้องของการตรวจประเมิน
11. ติดตามผลการแก้ไข
12. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม