หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 - หลักสูตร 1 วัน
(Internal Quality Audit IATF 16949:2016)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 (Internal Quality Audit IATF 16949:2016)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
    การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปใช้ในระบบคุณภาพที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน กำจัดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและปัญหาที่สาเหตุ เพื่อใช้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามมาตรฐาน ISO 19011 : 2018 การตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016 เป็นกระบวนการตรวจระบบความเป็นอิสระ การจัดทำเป็นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคุณภาพมีผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรได้หรือไม่
    การตรวจติดตามภายใน เน้นการฝึกปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน การระดมสมอง การรายงาน การแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO IATF 16949 : 2016

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ทบทวนข้อกำหนด IATF 16949 :2016
2. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ "System Audit"
3. ประเภทของการตรวจประเมิน
4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
5. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
    • แนวทางของการพิจารณาการทำงานเป็นกระบวนการ
    • วงจร Plan-Do-Check-Act
    • แนวความคิดเรื่องความเสี่ยง
7. ตรวจสอบเอกสารและเตรียม Audit checklist
8. เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
    • System Audit
    • Process Audit
    • Product Audit
9. ปิดประชุมการตรวจติดตาม และแจ้งข้อบกพร่อง
10. การเขียนรายงานการตรวจประเมินและรายงานความไม่สอดคล้องของการตรวจประเมิน
11. ติดตามผลการแก้ไข
12. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม