หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 - หลักสูตร 1 วัน
(Internal Audit ISO 14001:2015)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (Internal Audit ISO 14001:2015)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบในเรื่อง Environmental Management System -EMS ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการตรวจประเมินภายในจึงมีความจำเป็นที่ผู้ตรวจภายในจะต้องมีทักษะ การเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน การสร้างความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการต่างๆไม่ว่าจากกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมภายใน
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ "System Audit"
2. ประเภทของการตรวจประเมิน
3. มาตรฐานและการตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015
4. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
5. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน + Workshop
6. การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)
7. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
8. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)
9. การเขียนรายงานความบกพร่อง (Non-Conformities Statement) + Workshop
10. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
11. การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management)
12. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
13. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม