หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 - หลักสูตร 1 วัน

(Internal Audit ISO 50001:2018)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 50001 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 50001:2018

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
อบรม สัมมนา 2. แนะนำระบบการตรวจติดตามระบบ ISO 50001:2018ภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ
อบรม สัมมนา 3. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
อบรม สัมมนา 4. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
อบรม สัมมนา 5. การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
อบรม สัมมนา 6. การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
อบรม สัมมนา 7. เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
อบรม สัมมนา 8. แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม
อบรม สัมมนา 9. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ISO 50001:2018ISOInternal Audit

แสดงความคิดเห็น