หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ TLS 8001:2020 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ TLS 8001:2020

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ระบบ TLS 8001:2020 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ TLS 8001:2020 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. คำจำกัดความของการการตรวจประเมินภายในระบบ TLS 8001:2020
2. ประเภทของการตรวจประเมิน
3. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
4. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดระบบ TLS 8001:2020
6. Workshop 1: การตรวจประเมินตามวงจร PDCA ข้อกำหนดระบบ TLS 8001:2020
7. การวางแผนการตรวจประเมิน
8. การเตรียมการตรวจประเมิน
9. การดำเนินการตรวจประเมิน
10. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
11. Workshop 2: การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
12. สรุปการเรียนรู้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม