หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex - หลักสูตร 1 วัน
(SMETA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex (SMETA)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การตรวจสอบจริยธรรมการค้าขายสำหรับสมาชิก SEDEX (SMETA) เป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการตรวจประเมินสร้างขึ้นโดยสมาชิก Sedex ซึ่งเป็นการรวบรวมเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบด้านจริยธรรม ผลการตรวจสอบ SMETA สามารถส่งต่อให้กับลูกค้าหลายรายได้ ทำให้องค์กรท่านไม่ต้องรับการตรวจหลายครั้งจากลูกค้า ปัจจุบันการตรวจสอบ 2 แบบคือ 2-Pillar และ 4-Pillar

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีลดความเหนื่อยล้าในการตรวจสอบโดยจัดให้มีหนึ่งรูปแบบสำหรับการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมจากองค์กร และสร้างจริยธรรมในการทำธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การตรวจสอบ SMETA 2-Pillar และSMETA 4-Pillar
มาตรฐานด้านแรงงาน
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
สิทธิมนุษยชน
ระบบการจัดการ
การใช้ผู้รับเหมาและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สิทธิในการทำงาน
การตรวจสอบ SMETA 4-Pillar
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
Workshop เชิงปฏิบัติการ
ถาม-ตอบ และมอบของรางวัล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม