หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบภายในระบบ GHPs and HACCP Rev.5 - หลักสูตร 1 วัน
(GHPs &HACCP Rev.5 (Draft version))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบภายในระบบ GHPs and HACCP Rev.5 (GHPs &HACCP Rev.5 (Draft version))

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ระบบGHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการระบบ GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
2. ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบรวมถึงเทคนิคการตรวจประเมินระบบ เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบGHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ข้อกำหนด ISO 19011:2018 (แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ)
อบรม สัมมนา 2. Scope (ขอบเขตของมาตรฐาน)
อบรม สัมมนา 3. Normative Reference (ข้ออ้างอิง)
อบรม สัมมนา 4. Terms and definitions (คำจำกัดความ)
อบรม สัมมนา 5. Principle of auditing (หลักการตรวจติดตาม)
อบรม สัมมนา 6. Managing and audit program (การจัดการและการวางโปรแกรมตรวจติดตาม)
อบรม สัมมนา 7. Conducting and audit (การดำเนินการตรวจประเมิน)
อบรม สัมมนา 8. Competence and evaluation of auditors (ความสามารถและการประเมิน Auditor) การเตรียมการ
อบรม สัมมนา 9. การตรวจตามข้อกำหนดระบบ GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
อบรม สัมมนา 10. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม