หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบภายในระบบ GHPs and HACCP Rev.5 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบภายในระบบ GHPs and HACCP Rev.5

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ระบบGHPs & HACCP Rev.5 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการระบบ GHPs & HACCP Rev.5
2. ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบรวมถึงเทคนิคการตรวจประเมินระบบ เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบGHPs & HACCP Rev.5

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ข้อกำหนด ISO 19011:2018 (แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ)
อบรม สัมมนา 2. ข้อ 1 Scope (ขอบเขตของมาตรฐาน)
อบรม สัมมนา 3. ข้อ 2 Normative Reference (ข้ออ้างอิง)
อบรม สัมมนา 4. ข้อ 3Terms and definitions (คำจำกัดความ)
อบรม สัมมนา 5. ข้อ 4 Principle of auditing (หลักการตรวจติดตาม)
อบรม สัมมนา 6. ข้อ 5 Managing and audit program (การจัดการและการวางโปรแกรมตรวจติดตาม)
อบรม สัมมนา 7. ข้อ 6 Conducting and audit (การดำเนินการตรวจประเมิน)
อบรม สัมมนา 8. ข้อ 7 Competence and evaluation of auditors (ความสามารถและการประเมิน Auditor) การเตรียมการ
อบรม สัมมนา 9. การตรวจตามข้อกำหนดระบบ GHPs & HACCP Rev.5
อบรม สัมมนา 10. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม