หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจ 5ส ให้ได้ทั้งใจและงาน - หลักสูตร 1 วัน
(The 5S to the heart and work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจ 5ส ให้ได้ทั้งใจและงาน (The 5S to the heart and work)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          5ส เป็นพื้นฐานในการบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ การลดต้นทุน การบริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน ซึ่งหลักการ หลักการ 5ส หลายองค์กรนำมาใช้ แต่การที่จำนำมาปฏิบัติให้ได้ผลนั้นมีหลายปัจจัย เช่น นโยบายขององค์กร การทำ การทำ 5ส แบบจริงจังโดยมีผู้บริหารคอยสนับสนุน โดย 5ส จะช่วยให้สามารถให้องค์กรก้าวต่อไปโดยจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตรวจ 5ส จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการ และให้จัดให้การตรวจติดตามเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อจูงใจให้คนทั้งองค์กรยินดีที่จะดำเนินการ 5ส จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดฝึกอบรมรวมถึงเทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจ 5ส อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักสำคัญในการตรวจ 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคและวิธีการต่างๆไปประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจ 5ส เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดหลักการ 5ส
การกำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจ 5ส
ประเภทของการตรวจ 5ส
บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจ 5ส
เทคนิคในการตรวจพื้นที่
เทคนิควิธีการตรวจของแต่ละ ส
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการตรวจ
ข้อพึงระวังสำหรับกรรมการตรวจ 5ส
การสรุปผลการตรวจ 5ส

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
คณะกรรมการ 5 ส หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม