Advance Course การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน

(Leadership Awareness) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทำให้การปฏิบัติตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ เพราะกรอบความคิดกำหนดพฤติกรรม ตามวงจรพฤติกรรม

การสร้างการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนควรปฏิบัติตามบทบาทหัวหน้างานที่ดี โดยการเรียนรู้และเข้าใจหลักการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ จะทำให้เป็นที่ยอมรับของทีมทำงาน และพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถบรรลุผลปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามที่องค์กรต้องการ โดยการใช้บทบาทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในฐานะผู้นำ เช่น
       การเป็นผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช
       การเป็นผู้นำสร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เพื่อการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหนางานที่มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการจากหัวหน้างานในทุกระดับ เพราะหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จต้องมี 3 เก่ง คือ
      1. เก่งงาน สร้างผลลัพธ์ของงาน
      2. เก่งคน มีภาวะความเป็นผู้นำ
      3. เก่งสอน ผู้นำในฐานะโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี เป็นที่ยอมรับของทีมงานและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในฐานะผู้นำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ (Leadership) ที่พร้อมพัฒนาตัวเองและเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจจากทีมงานด้วยบทบาทของหัวหน้างานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness) ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานด้วยพลังเชิงบวก และทำให้ทีมงานมีคุณภาพ เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีและมีแนวทางพัฒนาทีมงาน สอนงานให้กับทีมงานด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก 
       หัวหน้างานในอุดมคติของทีมงานทั่วๆไป 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี 
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมอง (Brain Working) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดการเป็นหัวหน้าที่ดี 
การสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) กับบทบาทการเป็นหัวหน้า 
       การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
       การสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       การพัฒนาความฉลาดของหัวหน้างานด้วย 5 Q 
       ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นหัวหน้างาน Style ตัวเอง 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ด้วย NLP 
       NLP Communication Model 
       แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ 
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการทำงาน 
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง” 
       เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก” 
       เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)” 
       เทคนิค “การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย” 
       Workshop : เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์ใช้ 

Day II : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ 
       ผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง 
       Workshop : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้นำพลังเชิงบวก
       การสร้างความสุขกับการทำงานภายใต้แรงกดดัน 
       หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
       การสร้างพลังเชิงบวกให้กับทีมงาน 
       ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสนทนางานแบบต่างๆ 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่ายๆ 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
ผู้นำ สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) 
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work) 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานทีมเวิร์คภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น