หลักสูตรฝึกอบรม การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
(Leadership Awareness)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน (Leadership Awareness)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทำให้การปฏิบัติตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ เพราะกรอบความคิดกำหนดพฤติกรรม ตามวงจรพฤติกรรม

การสร้างการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนควรปฏิบัติตามบทบาทหัวหน้างานที่ดี โดยการเรียนรู้และเข้าใจหลักการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ จะทำให้เป็นที่ยอมรับของทีมทำงาน และพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถบรรลุผลปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามที่องค์กรต้องการ โดยการใช้บทบาทต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในฐานะผู้นำ เช่น
       การเป็นผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง
       การเป็นผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช
       การเป็นผู้นำสร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เพื่อการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ในบทบาทของหัวหนางานที่มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการจากหัวหน้างานในทุกระดับ เพราะหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จต้องมี 3 เก่ง คือ
      1. เก่งงาน สร้างผลลัพธ์ของงาน
      2. เก่งคน มีภาวะความเป็นผู้นำ
      3. เก่งสอน ผู้นำในฐานะโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี เป็นที่ยอมรับของทีมงานและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในฐานะผู้นำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ (Leadership) ที่พร้อมพัฒนาตัวเองและเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจจากทีมงานด้วยบทบาทของหัวหน้างานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness) ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานด้วยพลังเชิงบวก และทำให้ทีมงานมีคุณภาพ เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีและมีแนวทางพัฒนาทีมงาน สอนงานให้กับทีมงานด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก 
       หัวหน้างานในอุดมคติของทีมงานทั่วๆไป 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี 
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมอง (Brain Working) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดการเป็นหัวหน้าที่ดี 
การสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) กับบทบาทการเป็นหัวหน้า 
       การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
       การสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง 
       การพัฒนาความฉลาดของหัวหน้างานด้วย 5 Q 
       ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นหัวหน้างาน Style ตัวเอง 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ด้วย NLP 
       NLP Communication Model 
       แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำงาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ 
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการทำงาน 
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง” 
       เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก” 
       เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)” 
       เทคนิค “การสร้างพลังให้กับเป้าหมาย” 
       Workshop : เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์ใช้ 

Day II : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ 
       ผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง 
       Workshop : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้นำพลังเชิงบวก
       การสร้างความสุขกับการทำงานภายใต้แรงกดดัน 
       หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) 
       การสร้างพลังเชิงบวกให้กับทีมงาน 
       ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
       Workshop : การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก 
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสนทนางานแบบต่างๆ 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่ายๆ 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
ผู้นำ สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) 
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work) 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง