หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Marketing with Data Analytics)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Digital Marketing with Data Analytics)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นบนออนไลน์ซึ่งเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่มาก และเปิดกว้างในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงมากในยุคปัจจุบันเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่บนระบบออนไลน์และใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้าเป้าหมายมองเห็นสินค้า/บริการของบริษัทอย่างง่ายและตลอดเวลา


การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการประเมินพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้เทคโนโลยี ทำให้สะดวกในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรที่แม่นยำและชัดเจน เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง (Personal Marketing) ได้อย่างหลากหลายมีโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น

การตลาดในรูปแบบต่างๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ สินค้า/บริการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segmentation) ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ อำนวยความสะดวกในการทำตลาดได้มากขึ้น ดังนั้นนักการตลาดและการขายจึงต้องวิเคราะห์และเลือกใช้ให้เหมาะสมมากที่สุด จึงจะเกิดความคุ้มค่าของการลงทุนและผลตอบรับที่กลับมาเป็นยอดขายอย่างคุ้มค่า



วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แบบครบวงจร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้า/บริการของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมใช้ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้กับการตลาดของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการทำตลาดยุคใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการตลาดดิจิทัลของตัวเองในการสร้างยอดขายให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นได้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       วิวัฒนาการการทำตลาดออนไลน์
       แนวโน้มของ Digital Marketing ครบวงจร
       การตลาดพื้นฐานกับ Digital Marketing
       หัวใจสำคัญของ Content Marketing
       Workshop : สรุปประเด็นที่สำคัญของการตลาดดิจิทัล
การสร้างกรอบความคิดการใช้ข้อมูลในการทำตลาด (Data Driven Marketing)
       การเรียนรู้และสนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" เบื้องต้น
       การบริหารจัดการ "Big Data" อย่างมีคุณภาพ
       การใช้ Data Solution กับ Digital Transformation
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data & Information Management)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์และการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       เส้นทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
       การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในแต่ละระดับ
       การบริหารจัดการธุรกิจและสร้างกลยุทธ์การตลาด
       กรณีศึกษา : องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ
       กิจกรรม : การใช้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
       การสร้างผู้มีอิทธิพลด้านการดึงดูด (Influencer)
       การใช้ Social Media เป็นช่องทางการตลาด
       การสร้างเว็บไซต์ดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       การออกแบบ Platform สร้างระบบนิเวศน์
       กิจกรรม : ออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง



กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ