หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Marketing with Data Analytics)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Digital Marketing with Data Analytics)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นบนออนไลน์ซึ่งเป็นขนาดตลาดที่ใหญ่มาก และเปิดกว้างในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงมากในยุคปัจจุบันเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่บนระบบออนไลน์และใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้าเป้าหมายมองเห็นสินค้า/บริการของบริษัทอย่างง่ายและตลอดเวลา


การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการประเมินพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้เทคโนโลยี ทำให้สะดวกในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรที่แม่นยำและชัดเจน เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง (Personal Marketing) ได้อย่างหลากหลายมีโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น

การตลาดในรูปแบบต่างๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ สินค้า/บริการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segmentation) ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ อำนวยความสะดวกในการทำตลาดได้มากขึ้น ดังนั้นนักการตลาดและการขายจึงต้องวิเคราะห์และเลือกใช้ให้เหมาะสมมากที่สุด จึงจะเกิดความคุ้มค่าของการลงทุนและผลตอบรับที่กลับมาเป็นยอดขายอย่างคุ้มค่าวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แบบครบวงจร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้า/บริการของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมใช้ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้กับการตลาดของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการทำตลาดยุคใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการตลาดดิจิทัลของตัวเองในการสร้างยอดขายให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นได้กับสถานการณ์จริงของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       วิวัฒนาการการทำตลาดออนไลน์
       แนวโน้มของ Digital Marketing ครบวงจร
       การตลาดพื้นฐานกับ Digital Marketing
       หัวใจสำคัญของ Content Marketing
       Workshop : สรุปประเด็นที่สำคัญของการตลาดดิจิทัล
การสร้างกรอบความคิดการใช้ข้อมูลในการทำตลาด (Data Driven Marketing)
       การเรียนรู้และสนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" เบื้องต้น
       การบริหารจัดการ "Big Data" อย่างมีคุณภาพ
       การใช้ Data Solution กับ Digital Transformation
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data & Information Management)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์และการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       เส้นทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
       การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในแต่ละระดับ
       การบริหารจัดการธุรกิจและสร้างกลยุทธ์การตลาด
       กรณีศึกษา : องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ
       กิจกรรม : การใช้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
       การสร้างผู้มีอิทธิพลด้านการดึงดูด (Influencer)
       การใช้ Social Media เป็นช่องทางการตลาด
       การสร้างเว็บไซต์ดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       การออกแบบ Platform สร้างระบบนิเวศน์
       กิจกรรม : ออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร