หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริการ

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันจากการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แทบจะทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ ผลจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งกฎระเบียบการค้าต่างๆ ส่งผลให้ภาคการผลิตและการบริโภคมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความคิด ความต้องการและพฤติกรรมต่างๆ ของประชากรโลก ซึ่งก็คือผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีการแข่งขันสูง 
ในปัจจุบันการตลาดได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันของยุคที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของราชการที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนไป 
ดังนั้นการตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ ถือเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่จะนำไปประกอบการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ นำพาบุคลากรขององค์กรทุกระดับในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภค ท่ามกลางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและความเปลี่ยนแปลงของการตลาด 
2. เพื่อให้ทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดสมัยใหม่และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ตรงจุด
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายและความสำคัญของการตลาด 
แนวคิดการตลาดสมัยใหม่
กระบวนการบริหารการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการบริหารและการบริหารการตลาด 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินและปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
กลยุทธ์การตลาดสำหรับการแข่งขันในธุรกิจบริการ 
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
บรรยาย โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงและกรณีศึกษา 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop และ Role play เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
นักการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม