หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเชิงกลยุทธ์หัวใจแห่งความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / การตลาดเชิงกลยุทธ์หัวใจแห่งความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัททุกแห่งต่างก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ที่ยากในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาต้องเลือกตลาดเป้าหมายอย่างรอบคอบ , พัฒนาคุณสมบัติและคุณประโยชน์สูงสุดของผลิตภัณฑ์ , กำหนดราคาอย่างมีประสิทธิผล , ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและการจัดสรรหน่วยงานขายและงบประมาณการตลาดอย่างเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงในด้านการตลาดจวบจนกระทั่งปัจจุบันถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแนวคิดและหลักปฏิบัติด้านการตลาดในอนาคตจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีก ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ก็กำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมการซื้อและการขายอย่างใหญ่หลวง
การตลาดเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นผู้จัดการและหัวหน้างานในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร ต้องร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมกับร่วมกำหนดกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด สินค้า/บริการ ขององค์กรมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะนำไปชี้แจงและอธิบายให้ทีมงานเข้าใจได้ 
เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานทางการตลาดตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด , การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบริหารการตลาดให้สอดคล้องกัน
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ และสามารถร่วมจัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์กับทีมงานด้านการตลาดได้ในอนาคต 
เพื่อสร้างความสามัคคีในการร่วมกันคิดสินค้า/บริการขององค์กรซึ่งทุก ๆ คนต้องมีส่วนร่วมในการส่งมองคุณค่าให้กับลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วิเคราะห์ทิศทางขององค์กร
       วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ภารกิจ (Mission) 
       วัตถุประสงค์ (Objective) 
       เป้าหมาย (Goal)
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
       ประเมินสถานการณ์ของตัวเอง 
       ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน 
       กลยุทธ์การตลาด 
       พฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
       การแบ่งกลุ่มทางการตลาด 
       นโยบายผลิตภัณฑ์ 
       การเข้าสู่ตลาด 
       การตัดต่อสื่อสารทางการตลาด
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
       การบริหารงานขาย 
       การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารการตลาด 
       การจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิผล 
       การประเมินและควบคุมผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
       วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายการตลาด การบริหาร

แสดงความคิดเห็น