หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเชิงกลยุทธ์หัวใจแห่งความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเชิงกลยุทธ์หัวใจแห่งความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัททุกแห่งต่างก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ที่ยากในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาต้องเลือกตลาดเป้าหมายอย่างรอบคอบ , พัฒนาคุณสมบัติและคุณประโยชน์สูงสุดของผลิตภัณฑ์ , กำหนดราคาอย่างมีประสิทธิผล , ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและการจัดสรรหน่วยงานขายและงบประมาณการตลาดอย่างเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงในด้านการตลาดจวบจนกระทั่งปัจจุบันถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแนวคิดและหลักปฏิบัติด้านการตลาดในอนาคตจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีก ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ก็กำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมการซื้อและการขายอย่างใหญ่หลวง
การตลาดเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นผู้จัดการและหัวหน้างานในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร ต้องร่วมกันระดมสมองในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมกับร่วมกำหนดกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด สินค้า/บริการ ขององค์กรมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะนำไปชี้แจงและอธิบายให้ทีมงานเข้าใจได้ 
เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานทางการตลาดตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด , การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบริหารการตลาดให้สอดคล้องกัน
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ และสามารถร่วมจัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์กับทีมงานด้านการตลาดได้ในอนาคต 
เพื่อสร้างความสามัคคีในการร่วมกันคิดสินค้า/บริการขององค์กรซึ่งทุก ๆ คนต้องมีส่วนร่วมในการส่งมองคุณค่าให้กับลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วิเคราะห์ทิศทางขององค์กร
       วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ภารกิจ (Mission) 
       วัตถุประสงค์ (Objective) 
       เป้าหมาย (Goal)
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
       ประเมินสถานการณ์ของตัวเอง 
       ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน 
       กลยุทธ์การตลาด 
       พฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
       การแบ่งกลุ่มทางการตลาด 
       นโยบายผลิตภัณฑ์ 
       การเข้าสู่ตลาด 
       การตัดต่อสื่อสารทางการตลาด
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
       การบริหารงานขาย 
       การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารการตลาด 
       การจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิผล 
       การประเมินและควบคุมผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
       วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม