หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Data-Driven for Strategic Marketing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data-Driven for Strategic Marketing)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การใช้ข้อมูลผลักดันตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจเป็นแนวทางการทำตลาดที่มีประสิทธิผล เพราะข้อมูล (Data) มีความสำคัญในการเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ดังนั้น "การตลาดแบบใช้ข้อมูล (Data-Driven Marketing)" ต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) อย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับการตลาดดิจิทัลในปัจจุบันได้ เพราะการเข้าถึงผู้บริโภคต้องใช้เทคโนโลยี ดำเนินการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของตัวเองการใช้ Digital Marketing ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค บนเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey) และใช้ข้อมูลต่างๆมาออกแบบและวางแผนให้ทุกจุดที่ลูกค้าได้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และเกิดความภักดีต่อสินค้า บริการ และแบรด์ ของธุรกิจในอนาคตวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เรื่องการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างการตลาดสำหรับธุรกิจของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ Digital Marketing กับเส้นทางของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและลูกค้าเกิดความภักดีต่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และวิเคราะห์กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำที่ใช้การตลาดแบบใช้ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์ (Data-Driven)
       การใช้ข้อมูลด้วย DIKW Framework
       คุณลักษณะของ Big Data ในองค์กร
       การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Collection)
       กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Data Analytics)
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การประยุกต์การตลาดแบบใช้ข้อมูล (Data-Driven Marketing)
       การทำ Experiment เพื่อเก็บ Data
       การตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-Driven Decision)
       การตลาดผ่าน Social Media ด้วยข้อมูล
       การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยข้อมูล (Creativity-Driven Data)
       กิจกรรม : การออกแบบกลยุทธ์การตลาดแบบใช้ข้อมูล
กรณีศึกษา : การตลาดเชิงกลยุทธ์ด้วยการใช้ข้อมูล
       การตลาดค้าปลีก พลิกฟื้นธุรกิจด้วยดาต้า (MUJI)
       ร้านกาแฟที่ใช้ Data, IoT อย่างเข้มข้น (Starbucks)
       โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่จากดาต้า (Amazon)
       การสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยดาต้า (Netflix)
       กิจกรรม : ประยุกต์การตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจของตัวเอง
การตลาดดิจิทัลกับการใช้ข้อมูล (Digital Marketing – Driven Data)
       วิวัฒนาการการทำตลาดออนไลน์
       แนวโน้มของ Digital Marketing ครบวงจร
       การใช้ Google Trends อย่างมีประสิทธิภาพ
       การใช้ Digital Marketing กับ Customer Journey
       กิจกรรม : การออกแบบ Digital Marketing ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ