หลักสูตรฝึกอบรม การตอบสนองอย่างรวดเร็ว-กลยุทธ์การจัดการความพึงพอใจ - หลักสูตร 1 วัน

(Quick Response-Satisfaction Strategy)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การตอบสนองอย่างรวดเร็ว-กลยุทธ์การจัดการความพึงพอใจ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  จากการที่องค์กรธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปได้ในระยะเวลาที่สั้นลง ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องค้นหากลยุทธ์ และเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
   ในทางปฏิบัติแล้ว การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ได้มีเฉพาะในมุมมองทางบวกที่เป็นเรื่องของ “ความพึงพอใจ” แต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่มุมมองในทางลบ ที่สร้าง “ความไม่พึงพอใจ” แก่ลูกค้า ก็เป็นอีกประเด็นที่หลายๆแห่งเริ่มเล็งเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ 
   แนวคิดของ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือ Quick Response Concept เป็นแนวคิดที่นิยมกันมา ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์ มานานแล้ว โดยมีปรัชญาที่ต้องการจะตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริหารของลูกค้าอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นการรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสามารถใช้แนวคิดนี้มาขยายและต่อยอด เป็น Strategy ขององค์กร เพื่อรักษาและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย

ความสำคัญและ Value ต่อองค์กร
   แนวคิดง่ายๆพื้นๆของ Quick Response Concept ไม่ใช่แค่การทำ Call Center หรือ Customer Service ที่นิยมใช้กัน แต่เป็นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่กระบวนการ (Product) ความรู้สึกลูกค้า (Customer) และ ประสิทธิภาพในองค์กร (Productivity) เป็นการบริหารจัดการแบบ Cross-Function ที่มุ่งเน้นความคล่องตัวในการรับรู้ รับทราบ พยากรณ์ คาดเดา ปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหว่าง สินค้าและบริการขององค์กร กับ ลูกค้า ทั้งก่อนการขาย/บริการ ระหว่างการขาย/บริหาร และหลังการขายและบริการ และติดตามกระบวนภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร และสื่อสารกับลูกค้าเป็นระยะๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าทราบความคืบหน้า และสามารถได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่พอใจ (ในการที่ต้องการเพิ่มความพึงพอใจ) หรือ รู้สึกดีขึ้น หรือบรรเทา ความไม่พอใจ ความรู้สึกที่ไม่ดี และในที่สุดคือความผูกพันความรู้สึกที่ดีระหว่างองค์กร และลูกค้าอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

ผลที่จะได้รับและการนำไปต่อยอด
   การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักใน การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process Management / Improvement เป็นการทำลายกำแพงการบริหารในองค์แบบเดิมๆที่อยู่ในรูปแบบ Silo พัฒนาไปสู่กระบวนการและทีมงานแบบ Cross-Functional ที่เพิ่มประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังการขายและบริการ อันจะทำให้องค์กร ไม่เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาประจำวัน อันเกิดจากความผิดพลาดล่าช้าเป็นประจำ เพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปรับปรุง สร้างเสริมความแข็งแรงและคล่องตัวของกระบวนการภายใน อันจะนำมาสู่การรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดและปรัชญาพื้นฐาน 
Value ที่องค์จะได้รับ 
หลักการง่ายๆสำหรับ Quick Response 
4 มุมมองหลักที่ควรเข้าใจก่อน 
ขอบเขตในการนำไปใช้ 
การจัดตั้ง Quick Response Team


ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้บริหาร
เจ้าของกิจการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Quick ResponseการบริหารManagement

แสดงความคิดเห็น