Advance Course การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

(Decision Making with Strategic Thinking) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Thinking / การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ คือ การกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ แล้วดำเนินการวางแผนที่ผ่านการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร

 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายโดยการมองภาพรวม (Bird Eye View) ทำให้การบริหารจัดการมีแนวทางที่ชัดเจน คำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ ได้อย่างครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น

 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจไปล่วงหน้า (Forward Decision Making) ต้องมีเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ มองเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ล่วงหน้า เข้าใจแรงกดดันทางธุรกิจอย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในการใช้หลักการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อองค์กรธุรกิจให้อย่างทันท่วงที และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการประเมินความเสี่ยง มีแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจที่มองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองแล้วนำหลักการมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Planning for Target)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์
      เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
      คุณสมบัติเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART)
      หลักการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์
      Workshop : กำหนดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการคิดและการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับการตัดสินใจ
 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ
      ประเภทของความเสี่ยงที่สำคัญ
      ปัจจัยสำคัญที่ใช้ประเมินความเสี่ยง
      หลักการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
      แนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย
      การประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
      แนวความคิดการบริหารจัดการยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
      การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)
      การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      Workshop : การประยุกต์การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหา

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดStrategic Thinking

แสดงความคิดเห็น