คอร์สฝึกอบรม การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

(Decision Making with Strategic Thinking) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ คือ การกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ แล้วดำเนินการวางแผนที่ผ่านการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร

 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายโดยการมองภาพรวม (Bird Eye View) ทำให้การบริหารจัดการมีแนวทางที่ชัดเจน คำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ ได้อย่างครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น

 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจไปล่วงหน้า (Forward Decision Making) ต้องมีเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ มองเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ล่วงหน้า เข้าใจแรงกดดันทางธุรกิจอย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในการใช้หลักการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อองค์กรธุรกิจให้อย่างทันท่วงที และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการประเมินความเสี่ยง มีแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจที่มองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองแล้วนำหลักการมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Planning for Target)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์
      เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
      คุณสมบัติเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART)
      หลักการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์
      Workshop : กำหนดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการคิดและการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับการตัดสินใจ
 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ
      ประเภทของความเสี่ยงที่สำคัญ
      ปัจจัยสำคัญที่ใช้ประเมินความเสี่ยง
      หลักการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
      แนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย
      การประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
      แนวความคิดการบริหารจัดการยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
      การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)
      การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      Workshop : การประยุกต์การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหา

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดStrategic Thinking

แสดงความคิดเห็น