หลักสูตรฝึกอบรม การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Decision Making with Strategic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์ (Decision Making with Strategic Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ คือ การกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ แล้วดำเนินการวางแผนที่ผ่านการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร

 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมายโดยการมองภาพรวม (Bird Eye View) ทำให้การบริหารจัดการมีแนวทางที่ชัดเจน คำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตัดสินใจ ได้อย่างครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น

 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจไปล่วงหน้า (Forward Decision Making) ต้องมีเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ มองเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ล่วงหน้า เข้าใจแรงกดดันทางธุรกิจอย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในการใช้หลักการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อองค์กรธุรกิจให้อย่างทันท่วงที และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการประเมินความเสี่ยง มีแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ช่วยในการตัดสินใจที่มองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองแล้วนำหลักการมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Planning for Target)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์
      เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
      คุณสมบัติเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART)
      หลักการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์
      Workshop : กำหนดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการคิดและการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับการตัดสินใจ
 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ
      ประเภทของความเสี่ยงที่สำคัญ
      ปัจจัยสำคัญที่ใช้ประเมินความเสี่ยง
      หลักการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
      แนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงของตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย
      การประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ
      แนวความคิดการบริหารจัดการยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
      การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)
      การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      Workshop : การประยุกต์การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหา

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ