หลักสูตรฝึกอบรม การตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 4P - หลักสูตร 1 วัน

(4P for High Performance Achievement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 4P

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บุคลากรที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีเป้าหมายและการวางแผนในการทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพื่อให้การทำงานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
   การตั้งเป้าหมายและการวางแผนที่สอดคล้องกับการทำงาน ย่อมส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและยังเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
   แต่เนื่องด้วยบุคลากรส่วนมาก ยังขาดแนวทางในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 4P จึงเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ แรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายและการวางแผน เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่น การสื่อสาร-ประสานงานเพื่อให้สามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จ ส่งผลให้ตนเอง ทีม และองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์
1. ได้เรียนรู้และฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและการวางแผน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่นและการสื่อสาร-ประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
3. สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายองค์จากคุณค่าภายในตนเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Propose : ปลุก Passion ปั้น Performance (Strategic Goal Setting)
เรียนรู้ความสำคัญในการตั้งเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับการทำงาน 
เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal Setting 
Goal Life of Work หลักการตั้งเป้าหมายชีวิตและการทำงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กิจกรรม 
       The Ball เห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
       Good for All สร้างคุณค่าให้ตัวเองผ่านการตั้งเป้าหมายที่ดีต่อตนเอง ทีม องค์กร Coffee 
ช่วงที่ 2 Process : Design Your Way (Strategic Master Plan)
มองเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายพร้อมสร้างแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยศักยภาพภายในตนเอง (GROW Model) 
หลักการวางแผนและการบริหารผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงาน Balance Score Card 5W1H 
เรียนรู้เครื่องมือในการวางแผนและการบริหารผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย PDCA 
กิจกรรม 
       Road to Goal ค้นหาแนวทางสู่เป้าหมาย ด้วยการฝึกปฏิบัติการวางแผน 
ช่วงที่ 3 People : Communication & Collaboration for Driving Goal
ความสำคัญของการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
เรียนรู้เครื่องมือการอ่านและเข้าใจคน เพื่อสร้างความร่วมมือด้วยหลัก 4 element 
ประเมินเพื่อเข้าใจรูปแบบการทำงานและการสื่อสารกับบุคคลอื่น 
กำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อสอดคล้องกับสไตล์และการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
กิจกรรม 
       Understanding People ฝึกทักษะการอ่านและเข้าใจคน เพื่อสร้างความร่วมมือ และปิดอิทธิพลการต่อต้าน 
         - เข้าใจตัวเอง (self-awareness) 
         - เข้าใจผู้อื่น
         - เทคนิคการสื่อสารและการประสานความร่วมมือ
         - ตั้งเป้าหมายการสื่อสาร
ช่วงที่ 4 Produce : Time management & Proactive 
 จัดลำดับความสำคัญทั้งในบริบทของชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย 
หลักการเชิงรุกเพื่อผลิตผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
การกำจัดอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในการทำงาน 
กิจกรรม 
       Empowerment สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่เป้าหมาย การถามตอบปัญหา การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture 20%
Workshop / Case Study / Planning 80%


แนวทางการฝึกอบรม
   ใช้เทคนิคผสม (integration techniques) ที่ผสานกันอย่างลงตัวในการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมี 2 เทคนิคหลักที่สำคัญดังนี้ 
   1. Training & Group Coaching คือ ศาสตร์ที่ผสานระหว่างการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการบรรยาย การทำWorkshop และการโค้ชชิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง จนสามารถนำไปปฏิบัติ พัฒนาตนเองและองค์กร ได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง 
   2. Action & Adventure Life Base Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการนำกิจกรรมเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “การผจญภัยในจิตใต้สำนึกของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปิดรับทัศนคติเชิงบวก และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยความสนุกและผ่อนคลาย ผ่านกระบวนการการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมสมอง และวิเคราะห์กรณีศึกษา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่อาวุโส 
ผู้สนใจด้านการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCA?4Pการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น