หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน
(Cross Cultural Working Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นทีมเวิร์ค (Cross Cultural Working Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานข้ามวัฒนธรรมให้เกิดเป็นทีมเวิร์ค สามารถใช้หลักการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในความต่างแล้วนำไปสู่การเสริมพลัง (Synergy) ให้กับองค์กรก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของคนทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
การสร้างกิจกรรมและละลายพฤติกรรม โดยให้ผู้เรียนเข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก Satir Model และสามารถแบ่งแยกบุคคลที่คุณลักษณะของเขาบนข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึก ก็จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
การจัดแบ่งบุคคลเป็น 4 แบบ และใช้แนวทางการรับฟังให้เข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย Theory U จะทำให้เกิดการค้นพบ และตระหนักรู้ความแตกต่างที่นำมาใช้เสริมพลังซึ่งกันและกันได้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักการต่างๆ จนสามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการรับฟังผู้อื่น และสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 4 แบบ ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นราบรื่นมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก (Satir Model) แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นตัวตนของตัวเอง จนเห็นมุมมองด้านดีของกันและกันเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
      อบรม สัมมนา ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
      อบรม สัมมนา แหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมในองค์กร
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดของประชาชนประเทศต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การประเมินวัฒนธรรมองค์กรของตัวเอง
การทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
      อบรม สัมมนา ก้าวผ่าน VUCA World ด้วย BANI World
      อบรม สัมมนา หลักการของซาเทียร์ (Satir)
      อบรม สัมมนา จิตใต้สำนึกสะท้อนแนวความคิดและพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ด้วย Satir Model
การทำงานร่วมกันด้วยการฟัง (Theory U)
      อบรม สัมมนา หลักการของ Theory U
      อบรม สัมมนา การสนทนาด้วยแนวทาง Theory U
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการใช้ Theory U
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนการฟังด้วย Theory U
การสื่อสารและทำงานเป็นทีมร่วมกัน
      อบรม สัมมนา การจัดแบ่งบุคคลเป็น 4 แบบ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกของบุคคล
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและทำงานร่วมกับคนที่แตกต่าง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน
      อบรม สัมมนา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและการเปลี่ยนแปลง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง