หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามสายงานเป็นทีมด้วย Character Strengths - หลักสูตร 1 วัน
(Collaborative Working with Character Strengths)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามสายงานเป็นทีมด้วย Character Strengths (Collaborative Working with Character Strengths)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 การทำงานข้ามสายงานที่ดีคือ การยอมรับความแตกต่างของบุคคล แล้วนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการส่งเสริมให้พลังซึ่งกันและกัน (Synergy) ซึ่งความแตกต่างมีโอกาสให้เกิดความขัดแย้งแบบไม่ได้ตั้งใจ (Conflict) หากเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะเป็นเพียงความต่างที่สามารถเสริมกันและกันได้
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะจุดแข็ง (Character Strengths) ของตัวเองและผู้อื่นทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการจับถูกด้านดีที่เป็นคุณค่า นำมาเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักการเลือกใช้จุดแข็งของแต่ละบุคคลภายในทีมในการจัดการกับปัญหา จะทำให้เกิดเข้าใจในการช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน ไม่ต้องกังวลกับจุดที่เป็นข้อจำกัด เพราะคนสามารถใช้คุณลักษณะจุดแข็งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลได้ทันที การทำงานข้ามสายงานที่เลือกใช้ทีมทีมีคุณลักษณะจุดแข็งแตกต่างกันก็จะได้ทีมที่มีคุณภาพสูงได้ทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณลักษณะจุดแข็งของตัวเองและเข้าใจคุณลักษณะจุดแข็งของผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คอย่างมีคุณภาพได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นสำคัญของการทำงานข้ามสายงานที่มักเกิดความขัดแย้งแล้วเลือกใช้คุณลักษณะของจุดแข็งดำเนินการสื่อสารให้ทีมทำงานร่วมกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้อ่านคุณลักษณะจุดแข็งของตัวเองและแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นทำให้มองเห็นและเข้าใจความหมายของจุดแข็งของแต่ละบุคคลได้ละเอียดมากขึ้นนำมาใช้ทำงานร่วมกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการทำงานเป็นทีมร่วมกัน บนความแตกต่างแล้วได้แนวทางใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบ VIA Character Strengths
หลักการทำงานข้ามสายงานเป็นทีมเวิร์ค (Collaborative Working)
    อบรม สัมมนา ความหมายของการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional)
    อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
    อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
    อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างรูปแบบการทำงานบนความแตกต่าง
การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็ง 6 ประเภทหลัก
    อบรม สัมมนา ด้านปัญญาญาณ (Wisdom)
    อบรม สัมมนา ด้านความกล้า (Courage)
    อบรม สัมมนา ด้านความเป็นมนุษย์ (Humanity)
    อบรม สัมมนา ด้านความเที่ยงธรรม (Justice)
    อบรม สัมมนา ด้านการควบคุมอารมณ์ (Temperance)
    อบรม สัมมนา ด้านจิตวิญญาณ (Transcendence)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การรู้จักตัวเอง (Who You Are) ด้วยจุดแข็ง
การประยุกต์ใช้ Character Strengths ในการทำงานข้ามสายงาน
    อบรม สัมมนา Signature Strength (อันดับ 1-5) ส่งเสริมกันได้อย่างไร?
    อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาเป็นทีมด้วย Signature Strengths
    อบรม สัมมนา การทำงานข้ามสายงานด้วย Signature Strengths
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแลกเปลี่ยน Signature Strengths สร้างการเรียนรู้
กรณีศึกษา : การทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง (ข้ามสายงาน)
    อบรม สัมมนา จับกลุ่มจุดแข็งที่แตกต่างกัน
    อบรม สัมมนา ระบุเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน
    อบรม สัมมนา ดำเนินการเลือกใช้จุดแข็งของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
    อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม