คอร์สฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน

(Working Under Pressure) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การทำงานภายใต้แรงกดดัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานที่มุ่งมั่นกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ดีเลิศ เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็จะหนีไม่พ้นความกดดัน (Pressure) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ในเรื่องใหญ่ๆ 3 เรื่องคือ
    1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
    2. สภาพแวดล้อมที่เกิดความสามารถของตัวเอง
    3. การโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยสภาวะของตัวเอง
 การบริหารจัดการความเครียดอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสามารถทำให้เราทำงานภายใต้แรงกดดัน (Working Under Pressure) ได้มากขึ้น เพราะแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้น เป็นกลไกการทำงานของสมองของตัวเองที่ได้ตอบกับสิ่งเร้าทีเกิดขึ้น หากเราสามารถใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) ได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถทำให้ลดความเครียดอยู่ในระดับที่บริหารจัดการกับการทำงานได้มากขึ้น
 การทำงานภายใต้แรงกดดันให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข (Working on Happiness) เพื่อให้พร้อมรับแรงกดดันที่จะเกิดขึ้น โดยไม่คาดหมายได้ตลอดเวลา ดังนั้น เทคนิคการพัฒนาตัวเองให้ทำงานอย่างมีความสุขจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการพื้นฐานของการจัดการความเครียดกับการทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองกับสภาพแวดล้อมของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การทำงานที่มีความสุขด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีแนวทางพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับกับการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีขึ้นด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิด แนวทางและกรอบของหลักสูตรไปพัฒนาให้ผู้อื่นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยตัวของเขาเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานภายใต้แรงกดดัน
 หลักการพื้นฐานของการจัดการความเครียด
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
       ความหมาย : การทำงานภายใต้แรงกดดัน
       ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน
       หลักการสำคัญในการจัดการความเครียด
      Workshop : สรุปแนวความคิดด้านการทำงานภายใต้แรงกดดัน
 การเรียนรู้และเข้าใจสภาวะความกดดันของตัวเอง
      การเข้าใจการทำงานของสมองและฮอร์โมน
      NLP Communication Model
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      Workshop : การเอาชนะหลุมรางทางความคิด
 การบริหารจัดการตัวเองกับการทำงานภายใต้แรงกดดัน
      เทคนิคการจัดการตัวเองด้วย NLP
      กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการตัวเอง
      เทคนิคการลดแรงกดดันกับการทำงาน
      กิจกรรมย่อย : การออกแบบการฝึกฝนการลดแรงกดดัน
      เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน
      กิจกรรมย่อย : การวางแผนปฏิบัติในการสร้างความสุขในการทำงาน
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงกดดัน
      การตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายความสามารถ
      การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่คาดไม่ถึง
      การเอาชนะความกลัวในเรื่องต่างๆ
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับคนที่ติดต่อยาก
      การจัดการกับอารมณ์เชิงลบที่มีต่อเหตุการณ์
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

DAY II : การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุข
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สร้างความสุขในการทำงาน
      EQ & EI คืออะไร?
      nองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
      ความสำคัญของอารมณ์
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคน
      Workshop : การเปลี่ยนความคิดของคุณเสียใหม่ด้วยการโค้ช
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุข (คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด)
      คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเอง
      พลังของจิตใต้สำนึก
      ทุกอย่างเป็นทางเลือก...คุณเลือกได้
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มความสำเร็จในการทำงาน
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การทำให้ผู้อื่นทำงานภายใต้แรงกดดันได้ (Training & Group Coaching)
      หลักการสำคัญของการสอนแนว T&GC
      กระบวนการสอนแนว T&GC
      เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ให้เกิดความเข้าใจ
      การทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
      Role Playing : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาตัวเองNLPการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น