หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน - หลักสูตร 2 วัน
(Working Under Pressure)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน (Working Under Pressure)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การทำงานที่มุ่งมั่นกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ดีเลิศ เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็จะหนีไม่พ้นความกดดัน (Pressure) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ในเรื่องใหญ่ๆ 3 เรื่องคือ
    1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
    2. สภาพแวดล้อมที่เกิดความสามารถของตัวเอง
    3. การโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยสภาวะของตัวเอง
 การบริหารจัดการความเครียดอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสามารถทำให้เราทำงานภายใต้แรงกดดัน (Working Under Pressure) ได้มากขึ้น เพราะแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้น เป็นกลไกการทำงานของสมองของตัวเองที่ได้ตอบกับสิ่งเร้าทีเกิดขึ้น หากเราสามารถใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) ได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถทำให้ลดความเครียดอยู่ในระดับที่บริหารจัดการกับการทำงานได้มากขึ้น
 การทำงานภายใต้แรงกดดันให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข (Working on Happiness) เพื่อให้พร้อมรับแรงกดดันที่จะเกิดขึ้น โดยไม่คาดหมายได้ตลอดเวลา ดังนั้น เทคนิคการพัฒนาตัวเองให้ทำงานอย่างมีความสุขจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ หลักการพื้นฐานของการจัดการความเครียดกับการทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองกับสภาพแวดล้อมของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การทำงานที่มีความสุขด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีแนวทางพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับกับการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีขึ้นด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิด แนวทางและกรอบของหลักสูตรไปพัฒนาให้ผู้อื่นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยตัวของเขาเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานภายใต้แรงกดดัน
 หลักการพื้นฐานของการจัดการความเครียด
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
       ความหมาย : การทำงานภายใต้แรงกดดัน
       ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน
       หลักการสำคัญในการจัดการความเครียด
      Workshop : สรุปแนวความคิดด้านการทำงานภายใต้แรงกดดัน
 การเรียนรู้และเข้าใจสภาวะความกดดันของตัวเอง
      การเข้าใจการทำงานของสมองและฮอร์โมน
      NLP Communication Model
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      Workshop : การเอาชนะหลุมรางทางความคิด
 การบริหารจัดการตัวเองกับการทำงานภายใต้แรงกดดัน
      เทคนิคการจัดการตัวเองด้วย NLP
      กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการตัวเอง
      เทคนิคการลดแรงกดดันกับการทำงาน
      กิจกรรมย่อย : การออกแบบการฝึกฝนการลดแรงกดดัน
      เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน
      กิจกรรมย่อย : การวางแผนปฏิบัติในการสร้างความสุขในการทำงาน
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงกดดัน
      การตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายความสามารถ
      การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่คาดไม่ถึง
      การเอาชนะความกลัวในเรื่องต่างๆ
      การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับคนที่ติดต่อยาก
      การจัดการกับอารมณ์เชิงลบที่มีต่อเหตุการณ์
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

DAY II : การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุข
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สร้างความสุขในการทำงาน
      EQ & EI คืออะไร?
      nองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
      ความสำคัญของอารมณ์
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคน
      Workshop : การเปลี่ยนความคิดของคุณเสียใหม่ด้วยการโค้ช
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสุข (คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด)
      คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเอง
      พลังของจิตใต้สำนึก
      ทุกอย่างเป็นทางเลือก...คุณเลือกได้
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มความสำเร็จในการทำงาน
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การทำให้ผู้อื่นทำงานภายใต้แรงกดดันได้ (Training & Group Coaching)
      หลักการสำคัญของการสอนแนว T&GC
      กระบวนการสอนแนว T&GC
      เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ให้เกิดความเข้าใจ
      การทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
      Role Playing : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง