หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกันสู่บริการที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Collaborative Customer Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Service / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกันสู่บริการที่เป็นเลิศ (Collaborative Customer Service)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Service

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่แตกต่างกัน (Cross-Functional) เพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Need) บนเส้นทางของงานบริการที่ลูกค้าได้รับจากองค์กร (Customer Journey) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดี ใช้ซ้ำและบอกต่อ สร้างความสำเร็จให้องค์กรในระยะยาว
 หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีมทำงานต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน เปิดใจรับฟังความแตกต่าง เจรจาต่อรองให้บริการที่ดี เอาชนะข้อจำกัดของบุคคล สู่การทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสู่บริการที่เป็นเลิศ (Collaborative Customer Service)การให้บริการที่ตอบเป้าหมายที่มีความซับซ้อนของงานบริการ โดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จนลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ สามารถใช้การสื่อสาร พูดคุย ประสานการทำงานร่วมกัน โดยใช้หลักการของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ในการค้นหาแนวทางการให้บริการที่ดีเลิศร่วมกันได้ เพราะหมวกแต่ละใบทำบทบาทที่แตกต่างกัน การช่วยกันใช้หมวก ทำให้ได้แนวความคิดที่หลากหลาย สู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในการทำงานร่วมกันสู่บริการลูกค้าที่ดีเลิศ สร้างประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการให้บริการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าพร้อมกันทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาให้กับความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ และประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้าง Collaborative Customer Service Team เชิงปฏิบัติ สร้างบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการให้บริการลูกค้าแบบเป็นทีมร่วมกัน
       สำรวจแนวความคิดการให้บริการที่เป็นเลิศ
       Collaborative Customer Service คืออะไร?
       การบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experice)
       การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction)
       Workshop : สรุปแนวความคิดของการให้บริการที่ดีเลิศ
การให้บริการลูกค้าด้วย Cross-Functional Team
       เส้นทางรับบริการของลูกค้า (Customer Journey)
       หลักการทำงานแบบ Cross-Functional
       การบริหารความขัดแย้งสู่บริการร่วมกัน (Conflict Management)
       การเจรจาต่อรองตอบสนองความต้องการลูกค้า (Customer Need Negotiation)
       กิจกรรม : การประชุมทีมผู้ให้บริการลูกค้า
การแก้ปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       Role Playing : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
เคล็ดลับการสร้าง Collaborative Customer Service Team
       หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ทำงานร่วมกัน
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       เทคนิคการระดมสมองร่วมกัน (Brainstorming)
       การใช้คำถามชาญฉลาดและการรับฟังอย่างตั้งใจ
       กิจกรรม : การประชุมทีมอย่างสร้างสรรค์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง