หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(Team Work & Collaboration with six Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คด้วยหมวก 6 ใบ (Team Work & Collaboration with six Thinking Hats)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานร่วมกัน (Collaboration) สร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่มากกว่าการทำงานด้วยตัวคนเดียวนำมาซึ่งการเป็นทีมเวิร์คที่ดี บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยความสามารถของแต่ละบุคคล มาเสริมพลังซึ่งกันและกัน (Synergy)
 


หลักการสร้างกรอบความคิดด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของบุคคลที่ดูเหมือนแตกต่างกัน มาช่วยกันอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะทิศทางของหมวกแต่ละใบ นำไปสู่แนวทางที่แตกต่างกัน ทำให้ทีมมีความหลากหลายทางความคิด และความครบถ้วนในข้อมูล และการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
        สีขาว...เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงและตัวเลข
        สีแดง...ให้มุมมองทางด้านอารมณ์
        สีดำ...ข้อควรระวังและคำเตือน
        สีเหลือง...การคิดในแง่ดี
        สีเขียว...ความคิดริเริ่มและความคิดใหม่ๆ
        สีฟ้า...การควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิด

การบริหารความขัดแย้ง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอในการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน และการช่วยแก้ปัญหาก็จะทำให้เกิดแนวทางที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ลดความขัดแย้ง เกิดความเข้าใจกันด้วยการใช้หมวก แสดงสถานะทางความคิด และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย นำไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ นำไปสู่การทำงานร่วมกันที่ดี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้หมวก 6 ใบทดแทนกรอบความคิดของตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นที่หมวกของเขาที่สอดคล้องกับคุณค่าของหมวก พร้อมประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงปฏิบัติการในการใช้หมวก 6 ใบ ร่วมกันในการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีมร่วมกันแบบทีมเวิร์คคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม โดยการใช้หมวก 6 ใบ ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดความเข้าใจในการนำหลักการของหมวกไปใช้ในการทำงานได้ทันที

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

การร่วมมือกันทำงานแบบทีมเวิร์ค (Team Work & Collaboration)
         สำรวจแนวความคิดการทำงานร่วมกัน
         คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
         การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
         องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
         Workshop : การร่วมมือกันทำงานแบบทีมเวิร์ค
หลักการสร้างกรอบความคิดด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
         หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
         ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
         ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
         การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
         กิจกรรม : การสร้าง Dialogue กับการใช้หมวก
การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ สู่ทีมเวิร์ค
         เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
         หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
         ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
         เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ สื่อสารลดข้อขัดแย้ง
         Role Playing : การฝึกฝนการลดข้อขัดเย้งด้วยหมวก 6 ใบ
การทำงานแก้ปัญหาร่วมกันด้วยหมวก 6 ใบสู่ความสำเร็จ
         การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย CARES
         กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
         การทำงานเชิงรุก บรรลุเป้าหมาย (Proactive Working)
         Role Playing: จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม