หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Workplace Training Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace Training Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของบุคคลแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข ความสดชื่น ความสมหวังและความสำเร็จในกิจหน้าที่การงานของตน ซึ่งความต้องการดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานและเป้าหมายในการทำงาน ในแต่ละวันของแต่ละชีวิต แต่ในบางครั้งและ บ่อยครั้งที่พนักงานหลายต่อหลายคนไม่เข้าใจเป้าหมายและคุณค่าการทำงานที่แท้จริง มีมุมมองทัศนคติที่เป็นลบ ทำงานไปวัน ๆ อย่างไร้จุดหมาย ขาดความสุข ซึ่งสามารถก่อผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ดังนั้นหากองค์กรใดมีพนักงานที่มีความสุข มีสภาพจิตที่น้อมรับและสู้งานไม่ว่างานนั้นจะหนัก จะเหนื่อย ด้วยทัศนคติเชิงบวก มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้บรรยากาศในการทำงานราบรื่น เป็นไปด้วยดี แน่นอนว่าองค์กรที่มีพนักงานมีความสุข ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานสมความมุ่งหมายขององค์กรได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยการที่พนักงานในองค์กรมีความสุขกายสุขใจตลอดจนการสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขทุกขณะของชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
7 หัวใจหลักในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
เทคนิคการส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นสุข

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรทุกท่าน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม