หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(How to be Professional at Work)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การทำงานอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การทำงานอย่างมืออาชีพเป็นคุณสมบัติและทักษะที่สำคัญที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับรูปแบบขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายและความผันผวนของโลกได้
การเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมืออาชีพ องค์ประกอบของการทำงานอย่างมืออาชีพ การมีแนวคิดที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นมืออาชีพ และการเปลี่ยนกรอบแนวคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ไปสู่กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ทักษะที่สำคัญในการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้แก่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การฟัง การเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การมีทัศนคติเชิงบวก หากพนักงานมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้ได้ผลงานที่ดี บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานอย่างมืออาชีพในแบบของตน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกรอบแนวคิด (Mindset) และคุณลักษณะที่ดีของการทำงานอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของความเป็นมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: สร้างแนวคิดสำหรับความเป็นมืออาชีพในแบบของท่าน
การพัฒนากรอบแนวคิดของการเป็นมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา กรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา อุปสรรคที่ขัดขวางความเป็นมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดเชิงลบกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคด้วยกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การเอาชนะอุปสรรคเพื่อความเป็นมืออาชีพในแบบของท่าน
การเรียนรู้ 4 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
      อบรม สัมมนา ทักษะการฟัง (Listening)
      อบรม สัมมนา ทักษะการเข้าใจคน เข้าใจทีม เพื่อการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
      อบรม สัมมนา ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การฟังและการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การประยุกต์ใช้ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่จะไปทำ เพื่อความเป็นมืออาชีพในแบบของตน

แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้คิดร่วมกันระหว่างฝึกอบรมแล้ว
แนวทางการฝึกอบรม มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจ ได้แก่
      อบรม สัมมนา การบรรยาย: เนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Workshop: เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การนำไปใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อย

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกทักษะการสื่อสารทักษะการฟัง

แสดงความคิดเห็น