หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

(Teamwork)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   ในปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทีมงาน มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนขององค์กรหรือในส่วนของบุคลากรในองค์กร แน่นอนว่าทุกการเรียนรู้ย่อมต้องมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรไม่มากก็น้อย เพื่อให้องค์กรตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมอย่างทันเหตุการณ์ องค์กรจึงต้องพัฒนาทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

   รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสร้างทีมคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมและกระบวนกรชวนผู้เรียนสืบค้นประเด็นต่างๆเกี่ยวทีม และทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมกับการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและพร้อมเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพบแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการนำไปปฏิบัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของทีมที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของทีมที่ควรมี
      อบรม สัมมนา สถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน
สำรวจศักยภาพของตนเองในฐานะสมาชิกในทีม
      อบรม สัมมนา ศักยภาพที่มีในตนเอง
      อบรม สัมมนา ศักยภาพที่มีในเพื่อน
      อบรม สัมมนา สิ่งที่จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาทีม
สะท้อนสถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ทำให้ทีมที่ดี
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่ทำให้ทีมยังไม่เป็นที่พอใจ
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวเรา
งค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เป็นทีมงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา Empathy Listening
      อบรม สัมมนา การชื่นชมจากใจ
      อบรม สัมมนา ทีมที่จะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิด (mindset) การเข้าใจตัวเองและสามารถทำงานสอดคล้องกับทีมได้ดีขึ้นทันที
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นทันที
4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการฟังที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นทีมให้เกิดทีมเวิร์ค
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
      อบรม สัมมนา Facilitative Training and Coaching
      อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
      อบรม สัมมนา Dialogue and Reflection
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมเวิร์คFacilitative Coachingพัฒนาทีมงาน

แสดงความคิดเห็น