หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Teamwork)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมร่วมกัน (Teamwork)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทีมงาน  มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง  ทั้งในส่วนขององค์กรหรือในส่วนของบุคลากรในองค์กร  แน่นอนว่าทุกการเรียนรู้ย่อมต้องมีประโยชยน์ต่อการพัฒนาองค์กรบ้างไม่มากก็น้อย  เพื่อตอบสนองสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้กับบุคลากรในองค์กร  เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้  ตามที่องค์กรต้องการจึงต้องมีการพัฒนาเรื่องของการสร้างทีมงานอย่างสม่ำเสมอ และเพราะบุคลากรในองค์กรมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน  มีปัญหาหรือภาระงานที่ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันอาจจะนำไปใช้แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่และการแก้ปัญหานั้นๆ  เพื่อความเหมาะสมต่อไป
   รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสร้างทีมคือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการแก้ปัญหาโดยการลงมือทำ  เน้นที่การกระทำเพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในองค์กรได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับตัวผู้เรียนเอง ที่สำคัญคือทุกๆกิจกรรมจะเป็นการทำให้ผู้เรียนนึกถึงตนเองอยู่เสมอ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและพร้อมเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนระบบความคิด (Mindset) ของตนเองในเรื่องของการทำงานเป็นทีมได้ทันที
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหาแนวทางการทำงานเป็นทีมที่เหมาะสมกับตนเองและนำไปปฏิบัติได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
       
ภาพลักษณ์ของทีมในฝันที่ต้องการ
       คุณสมบัติที่ทีมงานควรจะมี
       เป้าหมายร่วมกันของทีมงาน
       สถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน
 การสร้างทีมแบบมีส่วนร่วม
       กำจัด ปัจจัยที่ทำให้ทีมไม่เวิร์ค
       การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวเรา
       การสร้างการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน
       คุณสมบัติที่ทำให้ทีมเวิร์ค
 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เป็นทีมงานที่ดี
       การให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
       การใส่ใจซึ่งกันและกัน
       การสร้างกำลังใจให้ทีมงาน
       การบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติต่อการทำงานเป็นทีมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ทันที
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่องของการทำงานเป็นทีมได้ตามเป้าหมายของตนเอง ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้ทันที
3. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเพิ่มมากขึ้นทันที

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามโปรแกรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) สร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยตัวเอง
2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
       Powerful Game Coaching
       Training & Group Coaching
       Active Learning
3. การให้หลักการเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) ในแนวทางของตัวเอง
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสนุกสนานสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม