หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(Working As a Team with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ (Working As a Team with 6 Thinking Hats)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานป็นทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันใน 2 มิติ คือ มิติของงานและมิติของจิตใจ การเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการใช้จุดเด่นของบุคคลมาร่วมกันทำงาน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยการใช้ “ความแตกต่างมาร่วมกันให้เป็นพลังของทีม (Team Synergy)
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม โดยการประชุมร่วมกันด้วยการใช้เทคนิคการคิดด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) มาทำกิจกรรมสร้างแนวความคิดที่รอบด้านและครบถ้วนทำให้มองเห็นมุมมองต่างๆมากมายในการนำเสนอไอเดียและแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นข้อสรุปของที่ประชุมในทีมต่อไป

การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อทีมมากขึ้น เพราะหมวกแต่ละใบแสดงถึงจุดเด่นของผู้ใส่หมวก และให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน หากเลือกนำมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ เช่น
        การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
        การประชุมเชิงสร้างสรรค์
        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset) และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หมวก 6 ใบในการจัดทำกิจกรรมสร้างทีมเวิร์คของตัวเองเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบริบทของบุคคลในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ด้วยการมี Growth Mindset ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset)
         สำรวจแนวความคิดการทำงานเป็นทีมคุณภาพ
         คุณลักษณะของทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
         องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
         ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
         Workshop : กำหนดภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
การเรียนรู้และเข้าใจการใช้หมวก 6 ใบให้เกิดประสิทธิผล
         อิทธิพลที่เกิดจากการใช้หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
         หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
         ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
         กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
         การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
         เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
         การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
         กิจกรรม : การใช้หมวก 6 ใบเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิผล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีมด้วยหมวก 6 ใบ
         การสร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาที่ดี
         สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
         ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
         กิจกรรม : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง