หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Working As A Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Working As A Team)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า ทีม
ทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรทำและควรประพฤติ เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการให้ความสำคัญกับ เป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ , ค่านิยม , เป้าหมาย , แผนงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแม่นยำ จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้
การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ประเมินตัวเอง
เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เลือกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภายในทีม ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมาจากแนวความคิดของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)

ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
การทำงานเป็นทีมในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ประสิทธิภาพของทีมปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา เห็นท่าทีของเราในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมที่ดี
      อบรม สัมมนา การเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การมองเห็นองค์ประกอบที่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม
รับรู้ถึงภาพของการทำงานเป็นทีมในแบบของตนและองค์กร
      อบรม สัมมนา ผลที่เกิดจากการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา แนวทางที่ตนจะช่วยให้เกิดการทำงานเป็นทีม
การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา แนวทางที่เหมาะสมที่ตนจะสามารถพัฒนาความเป็นทีมในองค์กร
      อบรม สัมมนา การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในและนอกองค์กร

ตัวอย่างกิจกรรม
การทำงานเป็นทีมในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา สี่เหลี่ยมแตก... ผู้เข้าร่วมจะเห็นภาพรวมของความสำคัญในการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา Helium Hoop..ผู้เข้าร่วมจะสัมผัสถึงการประชุมทีม และท่าทีของสมาชิกในทีม
ตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมที่ดี
      อบรม สัมมนา การถอดบทเรียน...ผู้เข้าร่วมได้ใครครวญถึงองค์ประกอบที่เอื้อ และเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา สัตว์สี่ทิศ.. ผู้เข้าร่วมเข้าใจพฤติกรรมตนเอง และผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การฟัง.. องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินชีวิต
รับรู้ถึงภาพของการทำงานเป็นทีมในแบบของตนและองค์กร
      อบรม สัมมนา เป็ดชิงพื้นที่..ผู้เข้าร่วมสัมผัสถึงการทำงานที่แท้จริงผ่านกิจกรรม ทั้งการฟัง การสื่อสาร และการประชุม
      อบรม สัมมนา เดินเท้าชิด..รับรู้ถึงความสำคัญของผู้นำ ผู้ตาม และการฟังกลุ่ม
การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา World Cafe’ ...ผู้เข้าร่วมจะได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการ การเรียนรู้ของตนเอง
      อบรม สัมมนา เนินแห่งความกล้า... การสร้าง commitment เพื่อการพัฒนาตนเอง

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม