หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Working As A Team)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"คุณ คือ บุคคลสำคัญในทีม ทีมในฝันเป็นภาพลักษณ์ที่คุณอยากได้"

หลักการและเหตุผล
ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า ทีม 
ทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรทำและควรประพฤติ เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการให้ความสำคัญกับ เป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์ , ค่านิยม , เป้าหมาย , แผนงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแม่นยำ จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ 
การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ประเมินตัวเอง
เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เลือกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภายในทีม ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมาจากแนวความคิดของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทีมเวิร์คทีมในฝัน
       สำรวจสถานะของทีมงาน
       ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
       ปัจจัยสำคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานร่วมกันในทีม
       ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทีม
       การเป็นผู้นำ 360 องศา
       คุณสมบัติของทีมเวิร์ค
องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       การให้ความสำคัญกับทีม
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
       การใส่ใจซึ่งกันและกัน
       การสร้างกำลังใจให้กับทีม
       การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
       วิสัยทัศน์
       เป้าหมาย
       แนวทางปฏิบัติงาน
       คุณค่าของทีม
       ประโยชน์ที่จะได้รับ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับขององค์กร 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมงานทีมเวิร์คภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • สุกฤษตา พุ่มแก้ว (บุคคลทั่วไป)
    (1 ปีที่แล้ว )
    สอบถามเรื่องการอบรมหัวข้อ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ต้องการติดต่อวิทยากรอบรมเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ