หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Teamwork)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การทำงานเป็นทีม ถือเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องการ เพราะการทำงานเป็นทีมนั้น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี หลายหน่วยงานก็พบกับปัญหาความขัดแย้ง การไม่เข้าใจกัน และเกิดปัญหาส่วนตัว และปัญหาในการปฏิบัติงานตามมา ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีในการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารทำงานเป็นทีมได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 5. การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของตนเอง
2. การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะส่วนตัวและเพื่อนร่วมงาน
3. การคิดบวก (Positive Thinking)
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน
5. วิธีการลดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคี
6. เทคนิคการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ (Creative Brain Storming)
7. การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม
8. สรุป Q&A
หมายเหตุ กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม