หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ - หลักสูตร 1 วัน
(DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS AND TEAMWORK)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ (DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS AND TEAMWORK)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ปัจจัยและแรงกดดันต่างๆในปัจจุบันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ และความผันผวนทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักที่องค์กรต้องให้ความสำคัญและรักษาไว้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและผลกำไรเพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนของกิจการ

การขับเคลื่อนด้วยโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ จำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งสำคัญและท้าทายที่สุดในการปรับเปลี่ยนการทำงานใน โลจิสติกส์และซัพพลายเชนขององค์กร คือ การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในทีมเพื่อลดช่องว่างระหว่างแผนกและระหว่างองค์กร

การวิจัยของ APQC (American Productivity & Quality Center)ปี 2019 เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมจากภายในแผนกและการทำงานร่วมกันของแต่ละแผนกภายในองค์กร ก่อนที่จะขยายออกไปให้ตลอดทั้งซัพพลายเชน เพราะการทำงานเป็นทีมในซัพพลายเชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานประสานกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน ประโยชน์ร่วมกันที่จะทำให้กระบวนการต่างๆไม่หยุดชะงัก ไม่เกิดความสูญเปล่า เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม คือ ส่วนสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแข่งขัน

ในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน องค์กรควรที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ คืออะไร และการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกขององค์กรและผู้นำให้ความสนใจ จากนั้นสร้างให้พนักงานตระหนักว่าการทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน ส่งเสริมการสร้างความไว้วางใจต่อกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เห็นคุณค่าการทำงานเป็นทีมและความสำคัญของงาน เพื่อประสานช่องว่างระหว่างรอยต่อของแผนกและองค์กรให้เป็นส่วนเดียวกันได้ พร้อมทั้งให้พนักงานมีทักษะความรู้ที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและการแก้ปัญหาการทำงานได้ โดยเฉพาะในส่วนงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการและความสำคัญของการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะการทำงานควบคู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในซัพพลายเชนของกิจการ
2. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองและทีมงาน ในฐานะส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงคุณค่าของกิจการเข้าไว้ด้วยกัน
3. เข้าใจปัญหาและความท้าทายในการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถใช้เทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้
4. เห็นความสำคัญของการเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
1. ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ
2. อุปสรรคและความท้าทายของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ความสำคัญของการปรับตัวและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
4. กิจกรรม 1: บทบาทและหน้าที่ของแต่ละแผนกในองค์กรกับความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน
5. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
6. องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญในซัพพลายเชนของกิจการ
7. ทุกคนมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ?
8. กิจกรรม 2: ทำไมการทำงานเป็นทีมถึงจำเป็นและเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ
9. ปัญหาและความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุในการแก้ไขร่วมกัน
11. กิจกรรม 3: การค้นหาปัญหาในงานและแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
12. เครื่องมือและเทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
13. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างเป้าหมายร่วมกัน (win-win)
14. กิจกรรม 4: การประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
15. บทสรุป เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกิจการและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม