หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Activities Base Learning for Teamwork)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร (Activities Base Learning for Teamwork)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรในปัจุบันต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน บุคลากรแม้มีประสิทธิภาพแล้วอาจยังไม่เพียงพอต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ของโลกธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจต้องการผลการดำเนินงานให้เกิดผลกำไร เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นแนวคิดหรือจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม การร่วมมือในการทำงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพราะองค์กรเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของตนเอง 
การพัฒนาบุคลากรในทีมงานให้มีประสิทธิภาพ องค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงาน โดยมีเป้าหมายของการทำงานทีมคือ “ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิผล” และ “บุคลากรมีความสุข” ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาทีมงาน ดังนี้ 
      อบรม สัมมนา Mind set for Teamwork สร้างความเข้าใจในหลักสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา Goal Setting การตั้งเป้าหมายการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
      อบรม สัมมนา Maximize Potential การพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้สูงขึ้น 
      อบรม สัมมนา Optimism การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก 360 องศา 
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient) 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมไม่มีประสิทธิภาพ 
การทำกิจกรรมประกอบการอบรม (Teamwork by Indoor Activity Base Learning) มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมสามารถบูรณาการแนวคิดของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในความรู้ เข้าใจทักษะที่ควรมีในกิจกรรม นำมาสู่การเปรียบเทียบและสรุปข้อคิดจากกิจกกรม ผ่านการทำสุนทรียสนทนา (Dialogue) หลังการทำกิจกรรมต่างๆ สรุปเป็นทักษะ (Functional Competency) ที่ควรมีในการทำงาน ในการอยู่ร่วมกัน และที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง (Role Competency) กิจกรรมที่สร้างขึ้นสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานและเพลิดเพลินของการทำกิจกรรม แต่ได้สาระของการเรีบนรู้ครบครัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม ผ่านการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Activity Base Learning for Teamwork) และสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักสำคัญ 7 ประการของการทำงานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดของการเพิ่มศักยภาพ การมีทัศนคติเชิงบวก และความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Ownership Quotient) อันเป็นประโยชน์ต่อทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พื้นฐานสำคัญของการสร้างทีมมหัศจรรย์
      อบรม สัมมนา กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้ 
      อบรม สัมมนา Activity I: กิจกรรมสร้างการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา คุณค่า และเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา สร้างทีมงานคุณภาพ เริ่มต้นที่บุคลากรคุณภาพ 
          - ปัจจัยภายใจ (คุณค่าของงาน, เพิ่มศักยภาพ, พัฒนาจิตใจ และทัศนคติเชิงบวก) 
          - ปัจจัยภายนอก (ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ, การบริหารความขัดแย้ง) 
      อบรม สัมมนา คำสำคัญ (Keywords) ของการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ 
      อบรม สัมมนา Workshop I: การพัฒนาตนเองด้วยการตั้งเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดของการพัฒนาทีมมหัศจรรย์ 
กระบวนการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา กับดักทางความคิดสกัดกั้นการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา แนวคิดที่ดีต่อการเอาชนะกับดักทางความคิดเชิงลบ 
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา Workshop II: สร้างทัศนคติเชิงบวก 360 องศา 
      อบรม สัมมนา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการทำงานเป็นทีม
          - แบบทดสอบความฉลาดทางด้านอารมณ์ 
          - ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
          - แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการทำกิจกรรม (Teamwork Activity)
      อบรม สัมมนา Activity II: คุณว่าทำงานแบบไหนเร็วกว่ากัน 
      อบรม สัมมนา Activity III: ความสำเร็จขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน 
      อบรม สัมมนา Activity IV: การนิยามการทำงานเป็นทีม 
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์คุณสมบัติของทีมทำงาน 
เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้ทีมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้จริต 6 และสัตว์ 4 ทิศ 
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งกับการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา “Knowledge is not Understanding” ความรู้ไม่ใช่ความเข้าใจ 
      อบรม สัมมนา คำถาม แบบ Group Coaching สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเป็นทีม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม