หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม Team Work - หลักสูตร 1 วัน

(Team Building)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การทำงานเป็นทีม Team Work

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายอันมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงานส่วนสำคัญต่อผลสำเร็จในการบริหารงาน ของหน่วยงานมีปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น คือการประสานงานของทีมงานหรือการทำงานเป็นทีม
   การทำงานเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ได้แต่การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะหากองค์ประกอบของการทำงานคือการทำงานเป็นทีม ที่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายหน้าที่บทบาทของสมาชิกและ ผู้นำที่รอบรู้ที่จะนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและตรงตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน สิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมเช่นความไว้เนื้อเชื่อใจการสื่อสารฯลฯสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม ส่วนบุคคลและผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
ขบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม
“ภาพ” ของการเป็นทีมที่ดีในองค์กร
ธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมของมนุษย์ 
ทัศนคติของการทำงานเป็นทีมเรื่อง “งานกับการทำงานเป็นทีมเข้ากันได้อย่างไร
บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ 
การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม 
ปัญหาของงานกับการทำงานเป็นทีม

แนวทางการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการบรรยาย อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ (Walk Rally)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเป็นทีมTeam Buildingทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น

  • จันทิมาภรณ์ ทองโสภณ (บุคคลทั่วไป)
    (6 เดือนที่แล้ว )
    ขอใบเสนอราคา อบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม Team Work แบบ Inhouse ส่งมาที่ E-mail : dcc@ck-pump.com