หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานให้โดนใจนาย - หลักสูตร 1 วัน
(How to Manage Your Boss)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานให้โดนใจนาย (How to Manage Your Boss)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้โดนใจนาย (How To Manage Your Boss) เป็นหลักการคิดที่นำไปสู่ทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานที่ดี เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะสามารถทำงานได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการของหัวหน้างาน และเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้างาน มีโอกาสในการเติบโตเพื่อทดแทนตำแหน่งหัวหน้าในอนาคต
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้า (Know Your Boss) ทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น
       การรับโจทย์ที่หัวหน้าสั่งให้ชัดเจน
       การปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการมากที่สุด
       การรู้ในสิ่งที่หัวหน้าไม่ได้พูดมากขึ้น
       การมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าการทำงาน
       การส่งเสริมและช่วยเหลือหัวหน้าได้ทันที
       การใช้จุดเด่นของตัวเองทำงานสอดคล้องกับคุณค่าของหัวหน้า
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวหน้าแต่ละประเภท ช่วยทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ โดยไม่ติดขัดที่จะทำงานร่วมกับหัวหน้าที่หลากหลายรูปแบบ เพราะสามารถปรับจูนความเข้าใจผ่านทักษะต่างๆ ของตัวเองได้ทันที ทำให้เกิดการยอมรับจากหัวหน้า และมีโอกาสขึ้นรับหน้าที่แทนหัวหน้าได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานร่วมกับหัวหน้างานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้าแต่ละแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของหัวหน้าได้เป็นอย่างดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมเพื่อให้หัวหน้าโดนใจ ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง ช่วยให้เกิดความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหาร “หัวหน้า” ให้โดนใจนายและลูกน้อง
       หลักการทำงานให้ได้ใจหัวหน้างาน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ลูกน้องที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้างาน
       สิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังจากลูกน้อง
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารหัวหน้าให้โดนใจ
เทคนิคการทำงานให้โดนใจหัวหน้างาน 7 วิธี
       การรู้จักและเข้าใจตัวตนของเจ้านาย (Know Your Boss)
       เลิกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนาย (Don’t Be Your Boss)
       การทำงานบนจุดแข็งของตัวเอง (Proactive Working)
       เลือกทำงานบนจุดแข็งของเจ้านาย (Collaborative Strength Point)
       ทำในสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน (Win : Win Result)
       สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship)
       การบริหารจัดการงานตามจุดประสงค์ (Management by Objective)
       Workshop : เทคนิคการทำงานคุณภาพ
การเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้างานประเภทต่างๆ
       ผู้กระหายความสำเร็จ (Achiever)
       นักโน้มน้าวจูงใจ (Influencer)
       นักสร้างความสัมพันธ์ (Relator)
       ผู้สมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
       ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneer)
       ผู้ชอบตัดสินใจ (Decision Maker)
       Role Playing : การทำงานร่วมกับหัวหน้างานแต่ละแบบ
การพัฒนาการทำงานให้โดนใจหัวหน้างาน
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้างาน)
       การรับฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ
       การใช้คำถามชาญฉลาด
       การสรุปประเด็นได้ชัดเจน
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการทำงานที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง