หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานให้โดนใจนาย - หลักสูตร 1 วัน
(How to Manage Your Boss)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานให้โดนใจนาย (How to Manage Your Boss)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้โดนใจนาย (How To Manage Your Boss) เป็นหลักการคิดที่นำไปสู่ทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานที่ดี เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะสามารถทำงานได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการของหัวหน้างาน และเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้างาน มีโอกาสในการเติบโตเพื่อทดแทนตำแหน่งหัวหน้าในอนาคต
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้า (Know Your Boss) ทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น
       การรับโจทย์ที่หัวหน้าสั่งให้ชัดเจน
       การปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการมากที่สุด
       การรู้ในสิ่งที่หัวหน้าไม่ได้พูดมากขึ้น
       การมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าการทำงาน
       การส่งเสริมและช่วยเหลือหัวหน้าได้ทันที
       การใช้จุดเด่นของตัวเองทำงานสอดคล้องกับคุณค่าของหัวหน้า
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวหน้าแต่ละประเภท ช่วยทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ โดยไม่ติดขัดที่จะทำงานร่วมกับหัวหน้าที่หลากหลายรูปแบบ เพราะสามารถปรับจูนความเข้าใจผ่านทักษะต่างๆ ของตัวเองได้ทันที ทำให้เกิดการยอมรับจากหัวหน้า และมีโอกาสขึ้นรับหน้าที่แทนหัวหน้าได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานร่วมกับหัวหน้างานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้าแต่ละแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของหัวหน้าได้เป็นอย่างดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมเพื่อให้หัวหน้าโดนใจ ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง ช่วยให้เกิดความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหาร “หัวหน้า” ให้โดนใจนายและลูกน้อง
       หลักการทำงานให้ได้ใจหัวหน้างาน
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ลูกน้องที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหัวหน้างาน
       สิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังจากลูกน้อง
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารหัวหน้าให้โดนใจ
เทคนิคการทำงานให้โดนใจหัวหน้างาน 7 วิธี
       การรู้จักและเข้าใจตัวตนของเจ้านาย (Know Your Boss)
       เลิกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนาย (Don’t Be Your Boss)
       การทำงานบนจุดแข็งของตัวเอง (Proactive Working)
       เลือกทำงานบนจุดแข็งของเจ้านาย (Collaborative Strength Point)
       ทำในสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน (Win : Win Result)
       สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship)
       การบริหารจัดการงานตามจุดประสงค์ (Management by Objective)
       Workshop : เทคนิคการทำงานคุณภาพ
การเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้างานประเภทต่างๆ
       ผู้กระหายความสำเร็จ (Achiever)
       นักโน้มน้าวจูงใจ (Influencer)
       นักสร้างความสัมพันธ์ (Relator)
       ผู้สมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
       ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneer)
       ผู้ชอบตัดสินใจ (Decision Maker)
       Role Playing : การทำงานร่วมกับหัวหน้างานแต่ละแบบ
การพัฒนาการทำงานให้โดนใจหัวหน้างาน
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้างาน)
       การรับฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ
       การใช้คำถามชาญฉลาด
       การสรุปประเด็นได้ชัดเจน
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการทำงานที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร