หลักสูตรฝึกอบรม การทำเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การทำเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (Proactive Working)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ในธุรกิจของการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของธุรกิจต่างก็มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เนมให้แข็งแกร่ง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เอาชนะใจลูกค้า ซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้นั้น บุคลากรในองค์กรต้องมีการทำงานแบบเชิงรุกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ดังนั้นหลักสูตรการทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศในการทำงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าสัมมนาเองและต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้บุคลากรทุกคนสามารถค้นพบแนวคิดและวิถีทางที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและกระต้นจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในยุคของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด ตามที่ผู้บริหารและองค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญการทำงานแบบเชิงรุก ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นจูงใจตนเองให้ก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการทำงานเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดตามที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักการที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ความหมายและความสำคัญของการทำงานเชิงรุก
ประโยชน์ของการทำงานเชิงรุก
ความแตกต่างระหว่าง Proactive และ Reactive
คุณลักษณะของการทำงานเชิงรุก
แนวความคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร แบบเชิงรุก
การทำงานแบบเชิงรุกโดยการมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานเชิงรุก
การวางแผนปฏิบัติงานแบบเชิงรุกโดยเน้นผลลัพธ์ของงาน เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน
เทคนิคการพัฒนาอุปนิสัยการทำงานแบบเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
การทำงานเชิงรุก สู่การทำงานเป็นทีมงานคุณภาพ
Work shop ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาตนเองสู่นักฝึกอบรมมืออาชีพ
     - การพัฒนาความคิดเชิงบวกในการทำงานเชิงรุก
     - การวางแผนและพัฒนาวิธีปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
     - การทำงานเชิงรุกแบบทีม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม