หลักสูตรฝึกอบรม การทำ Training Road Map - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การทำ Training Road Map

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   Training Road Map เป็นเครื่องมือบริหารสำคัญที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลกร ถ้าองค์กรใดไม่มีการจัดทำ Training Road Map ก็เท่ากับว่าการพัฒนาและฝึกอบรมขาดกรอบในการดำเนินงาน การพัฒนาและฝึกอบรมจะออกแบบหาหลักยึดไม่เจอ ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมคนๆนี้ต้องอบรมเรื่องนั้น ทำไมตำแหน่งงานนั้นต้องอบรมเรื่องนี้ ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนั้นก่อนที่จะเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ฯลฯ ดังนั้น Training Road Map จึงเป็นเหมือนแผนที่ในการพัฒนาคน จำให้รู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ต้องมีความรู้เรื่องอะไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจ ในการจัดทำกลยุทธ์การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์องค์กร (Training Road Map)
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่อง Core Competency กับการพัฒนาบุคลากร
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาให้บุคลากรในองค์กร (Life Long Learning)
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนจัดอบรม (Training ROI)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวทางในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need analysis) โดยพิจารณาจากเป้าหมายองค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมองค์กร (Core Value) ความต้องการของตำแหน่งงาน (Job Requirement)
2. การนำหลัก Competency มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม
3. ความหมายและความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency ต่อการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
4. เทคนิคการกำหนด Competency Dictionary ประกอบด้วยการกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indication) และแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้กำหนด Competency
5. Competency – Base Individual Development Plan
6. Training ROI การนำเอาแนวคิดเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ในการวัดผลการฝึกอบรม

แนวทางการฝึกอบรม
 
แนวทางการสอนแบบ Training and Group Coaching , บรรยายและ workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้าส่วนงาน
 หัวหน้าแผนก
 พนักงานระดับบังคับบัญชา
 บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Training needผู้จัดการTraining Road Map

แสดงความคิดเห็น